หลักสูตรอบรมออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
หลักสูตรล่าสุด
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561


หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย


การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม


ICT02 : หลักสูตรความรู้ความเข้าใจการรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


P003 : หลักสูตรความรู้ความเข้าใจการติดตามผลและประเมินผล

  ค้นหาหลักสูตร
เลือกหลักสูตร
  หลักสูตร / วิชา ทั้งหมด
วิชาที่ 1 สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี
วิชาที่ 2 ภาวะผู้นำผู้บริหารยุคดิจิทัล
วิชาที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วิชาที่ 4 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
วิชาที่ 5 P001 : ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิชาที่ 6 ความรู้พื้นฐานหลักภาษาไทยสำหรับครู เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย
วิชาที่ 7 การศึกษาปฐมวัย
วิชาที่ 8 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิชาที่ 9 สะเต็มศึกษา (STEM Education)
วิชาที่ 10 P002 : ความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
วิชาที่ 11 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาที่ 12 การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯ
วิชาที่ 13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562
วิชาที่ 14 ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว๒๑/๒๕๖๐
วิชาที่ 15 ICT01 : หลักสูตรความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Microsoft Office 2010 และการใช้งาน Google Drive เบื้องต้น
วิชาที่ 16 P003 : หลักสูตรความรู้ความเข้าใจการติดตามผลและประเมินผล
วิชาที่ 17 ICT02 : หลักสูตรความรู้ความเข้าใจการรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิชาที่ 18 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
วิชาที่ 19 หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
วิชาที่ 20 การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
วิชาที่ 21 การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
  เอกสารเว็บไซต์
เอกสารฉบับที่ 1 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ   ==>> ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับที่ 2 คู่มือสำหรับผู้สอน   ==>> ดาวน์โหลด
เอกสารฉบับที่ 3 คู่มือสำหรับผู้เรียน   ==>> ดาวน์โหลด


เข้าระบบ
การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานฟรี
มือใหม่ Google Meet
สร้างฟอร์มรับสมัครนักเรียน
วันเดือน พ.ศ. แบบไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460< /td>< /td>