ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Sat Jun 6 14:00:23 ICT 2020   ลงทะเบียน
work@_online
ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน


ที่ ชื่อ / สกุล กลุ่มงาน วันที่ เวลา สถานะ
1 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 5 / 2563 20:17:40 เลิกงาน
2 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 18:07:53 เลิกงาน
3 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 29 / 5 / 2563 17:31:57 เลิกงาน
4 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 5 / 2563 17:22:44 เลิกงาน
5 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 17:09:55 เลิกงาน
6 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 17:08:33 เลิกงาน
7 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 5 / 2563 16:55:41 เลิกงาน
8 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 5 / 2563 16:54:34 เลิกงาน
9 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 29 / 5 / 2563 16:51:41 เลิกงาน
10 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 29 / 5 / 2563 16:51:23 เลิกงาน
11 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 16:50:23 เลิกงาน
12 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 5 / 2563 16:46:53 เลิกงาน
13 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 5 / 2563 16:44:10 เลิกงาน
14 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 5 / 2563 16:43:49 เลิกงาน
15 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 5 / 2563 16:42:26 เลิกงาน
16 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 29 / 5 / 2563 16:39:32 เลิกงาน
17 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 29 / 5 / 2563 07:59:46 เริ่มงาน
18 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 29 / 5 / 2563 07:57:01 เริ่มงาน
19 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 5 / 2563 07:55:16 เริ่มงาน
20 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 07:51:37 เริ่มงาน
21 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 5 / 2563 07:40:07 เริ่มงาน
22 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 5 / 2563 07:33:56 เริ่มงาน
23 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 07:32:48 เริ่มงาน
24 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 5 / 2563 07:31:30 เริ่มงาน
25 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 5 / 2563 07:30:26 เริ่มงาน
26 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 29 / 5 / 2563 07:29:29 เริ่มงาน
27 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ / / 07:27:51
28 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 5 / 2563 07:27:43 เริ่มงาน
29 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 5 / 2563 07:26:59 เริ่มงาน
30 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 07:26:21 เริ่มงาน
31 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 5 / 2563 07:23:22 เริ่มงาน
32 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 5 / 2563 07:21:45 เริ่มงาน
33 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 29 / 5 / 2563 07:19:17 เริ่มงาน
34 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 5 / 2563 07:12:36 เริ่มงาน
35 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 5 / 2563 22:28:22 เลิกงาน
36 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 22:23:05 เลิกงาน
37 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 5 / 2563 18:02:05 เลิกงาน
38 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 5 / 2563 17:31:35 เลิกงาน
39 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 17:29:24 เลิกงาน
40 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 5 / 2563 17:16:33 เลิกงาน
41 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 17:08:52 เลิกงาน
42 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 28 / 5 / 2563 17:04:10 เลิกงาน
43 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 5 / 2563 16:59:39 เลิกงาน
44 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 28 / 5 / 2563 16:54:26 เลิกงาน
45 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 5 / 2563 16:54:20 เลิกงาน
46 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 16:53:23 เลิกงาน
47 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 5 / 2563 16:45:21 เลิกงาน
48 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 5 / 2563 08:19:20 เริ่มงาน
49 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 5 / 2563 08:15:01 เลิกงาน
50 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 5 / 2563 08:04:23 เริ่มงาน
51 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 5 / 2563 08:01:10 เริ่มงาน
52 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 5 / 2563 07:55:09 เริ่มงาน
53 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 5 / 2563 07:53:08 เริ่มงาน
54 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 5 / 2563 07:49:32 เริ่มงาน
55 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 07:45:51 เริ่มงาน
56 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 5 / 2563 07:45:12 เริ่มงาน
57 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 28 / 5 / 2563 07:44:08 เริ่มงาน
58 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 07:40:27 เริ่มงาน
59 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 5 / 2563 07:33:49 เริ่มงาน
60 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 07:28:30 เริ่มงาน
61 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 5 / 2563 07:07:20 เริ่มงาน
62 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 28 / 5 / 2563 07:00:23 เริ่มงาน
63 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 5 / 2563 20:49:49 เลิกงาน
64 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 5 / 2563 18:10:49 เลิกงาน
65 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 27 / 5 / 2563 17:59:41 เลิกงาน
66 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 5 / 2563 17:40:35 เลิกงาน
67 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 5 / 2563 17:40:15 เลิกงาน
68 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 5 / 2563 17:16:08 เลิกงาน
69 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 27 / 5 / 2563 17:01:36 เลิกงาน
70 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 5 / 2563 16:59:15 เลิกงาน
71 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 5 / 2563 16:59:13 เลิกงาน
72 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 5 / 2563 16:59:07 เลิกงาน
73 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 / 5 / 2563 16:54:06 เลิกงาน
74 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 5 / 2563 16:54:05 เลิกงาน
75 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 5 / 2563 16:51:31 เลิกงาน
76 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 5 / 2563 16:42:32 เลิกงาน
77 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 5 / 2563 16:41:11 เลิกงาน
78 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 5 / 2563 16:40:30 เลิกงาน
79 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 5 / 2563 08:10:32 เริ่มงาน
80 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 5 / 2563 07:50:16 เริ่มงาน
81 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 5 / 2563 07:43:23 เริ่มงาน
82 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 5 / 2563 07:43:16 เริ่มงาน
83 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 27 / 5 / 2563 07:41:58 เริ่มงาน
84 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 / 5 / 2563 07:37:58 เริ่มงาน
85 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 5 / 2563 07:37:47 เริ่มงาน
86 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 5 / 2563 07:33:50 เริ่มงาน
87 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 5 / 2563 07:26:20 เริ่มงาน
88 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 5 / 2563 07:21:54 เริ่มงาน
89 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 5 / 2563 07:20:55 เริ่มงาน
90 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 27 / 5 / 2563 07:20:13 เริ่มงาน
91 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 5 / 2563 07:06:36 เริ่มงาน
92 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 5 / 2563 07:05:33 เริ่มงาน
93 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 5 / 2563 06:54:54 เริ่มงาน
94 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 26 / 5 / 2563 17:50:07 เลิกงาน
95 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 26 / 5 / 2563 17:36:02 เลิกงาน
96 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 26 / 5 / 2563 17:25:39 เลิกงาน
97 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / 5 / 2563 17:25:07 เลิกงาน
98 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / 5 / 2563 17:23:44 เลิกงาน
99 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 / 5 / 2563 17:22:50 เลิกงาน
100 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 26 / 5 / 2563 16:55:54 เลิกงาน
101 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 26 / 5 / 2563 16:55:14 เลิกงาน
102 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 26 / 5 / 2563 16:55:01 เลิกงาน
103 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / 5 / 2563 16:52:09 เลิกงาน
104 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 26 / 5 / 2563 16:50:25 เลิกงาน
105 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 / 5 / 2563 16:49:47 เลิกงาน
106 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 26 / 5 / 2563 16:43:33 เลิกงาน
107 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 26 / 5 / 2563 16:43:31 เลิกงาน
108 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / 5 / 2563 16:43:31 เลิกงาน
109 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 26 / 5 / 2563 16:39:58 เลิกงาน
110 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 26 / 5 / 2563 16:38:23 เลิกงาน
111 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 / 5 / 2563 08:06:22 เริ่มงาน
112 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 26 / 5 / 2563 07:58:34 เริ่มงาน
113 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / 5 / 2563 07:51:23 เริ่มงาน
114 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 26 / 5 / 2563 07:48:58 เริ่มงาน
115 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 26 / 5 / 2563 07:47:46 เริ่มงาน
116 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 26 / 5 / 2563 07:46:09 เริ่มงาน
117 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 / 5 / 2563 07:44:22 เริ่มงาน
118 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / 5 / 2563 07:43:13 เริ่มงาน
119 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 26 / 5 / 2563 07:39:23 เริ่มงาน
120 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / 5 / 2563 07:38:10 เริ่มงาน
121 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 26 / 5 / 2563 07:33:19 เริ่มงาน
122 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 26 / 5 / 2563 07:29:28 เริ่มงาน
123 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 26 / 5 / 2563 07:25:28 เริ่มงาน
124 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 26 / 5 / 2563 07:17:41 เริ่มงาน
125 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 26 / 5 / 2563 07:14:07 เริ่มงาน
126 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 19:16:01 เลิกงาน
127 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 18:52:57 เลิกงาน
128 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 / 5 / 2563 17:36:41 เลิกงาน
129 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 / 5 / 2563 17:25:46 เลิกงาน
130 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 25 / 5 / 2563 17:25:15 เลิกงาน
131 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 25 / 5 / 2563 17:24:22 เลิกงาน
132 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 17:17:42 เลิกงาน
133 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 25 / 5 / 2563 17:12:13 เลิกงาน
134 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 25 / 5 / 2563 17:06:41 เลิกงาน
135 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 16:59:43 เลิกงาน
136 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 16:57:17
137 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 16:57:17
138 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 16:57:17
139 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 16:57:16 เลิกงาน
140 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 25 / 5 / 2563 16:55:38 เลิกงาน
141 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 16:46:08 เลิกงาน
142 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 25 / 5 / 2563 16:42:43 เลิกงาน
143 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 16:42:06 เลิกงาน
144 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 25 / 5 / 2563 16:39:24 เลิกงาน
145 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 08:51:03 เริ่มงาน
146 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 08:30:21 เริ่มงาน
147 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 25 / 5 / 2563 08:05:37 เริ่มงาน
148 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 / 5 / 2563 08:00:59 เริ่มงาน
149 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 25 / 5 / 2563 07:54:18 เริ่มงาน
150 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 25 / 5 / 2563 07:54:13 เริ่มงาน
151 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 07:45:21 เริ่มงาน
152 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 07:41:07 เริ่มงาน
153 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 07:40:43 เริ่มงาน
154 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 / 5 / 2563 07:40:24 เริ่มงาน
155 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / / 07:39:46
156 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 25 / 5 / 2563 07:39:40 เริ่มงาน
157 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / 5 / 2563 07:30:50 เริ่มงาน
158 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 25 / 5 / 2563 07:30:30 เริ่มงาน
159 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 25 / 5 / 2563 07:27:10 เริ่มงาน
160 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 25 / 5 / 2563 07:12:45 เริ่มงาน
161 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 07:10:00 เริ่มงาน
162 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 07:07:29 เริ่มงาน
163 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 25 / 5 / 2563 06:34:40 เริ่มงาน
164 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 21:00:18 เลิกงาน
165 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 18:34:06 เลิกงาน
166 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 18:10:51 เลิกงาน
167 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 17:35:46 เลิกงาน
168 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 17:33:44 เลิกงาน
169 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 17:33:14 เลิกงาน
170 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 5 / 2563 17:19:44 เลิกงาน
171 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 17:17:16 เลิกงาน
172 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 5 / 2563 17:04:12 เลิกงาน
173 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 5 / 2563 17:03:50 เลิกงาน
174 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 17:03:49 เลิกงาน
175 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 17:01:23 เลิกงาน
176 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 17:01:04 เลิกงาน
177 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 16:59:55 เลิกงาน
178 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 16:58:39 เลิกงาน
179 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 5 / 2563 16:56:29 เลิกงาน
180 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 16:56:08 เลิกงาน
181 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 16:54:26 เลิกงาน
182 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 16:51:33 เลิกงาน
183 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 16:48:43 เลิกงาน
184 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 16:46:16 เลิกงาน
185 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 16:42:56 เลิกงาน
186 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 16:36:24 เลิกงาน
187 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 08:29:55 เริ่มงาน
188 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 5 / 2563 08:13:06 เริ่มงาน
189 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 08:00:36 เริ่มงาน
190 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 08:00:20 เริ่มงาน
191 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 07:59:36 เริ่มงาน
192 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 07:55:17 เริ่มงาน
193 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 07:49:57 เริ่มงาน
194 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 07:40:44 เริ่มงาน
195 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 5 / 2563 07:40:21 เริ่มงาน
196 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 07:36:20 เริ่มงาน
197 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 07:36:04 เริ่มงาน
198 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 07:35:51 เริ่มงาน
199 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 07:35:00 เริ่มงาน
200 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 5 / 2563 07:33:34 เริ่มงาน
201 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 07:32:39 เริ่มงาน
202 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 07:30:38 เริ่มงาน
203 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 5 / 2563 07:29:54 เริ่มงาน
204 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 07:25:58 เริ่มงาน
205 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 5 / 2563 07:20:39 เริ่มงาน
206 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 22 / 5 / 2563 07:18:25 เริ่มงาน
207 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 07:18:12 เริ่มงาน
208 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 5 / 2563 07:15:24 เริ่มงาน
209 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 07:03:06 เริ่มงาน
210 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 5 / 2563 05:32:36 เริ่มงาน
211 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 19:24:34 เลิกงาน
212 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 18:35:03 เลิกงาน
213 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 18:01:42 เลิกงาน
214 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 18:00:25 เลิกงาน
215 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 17:56:03 เลิกงาน
216 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 17:52:35 เลิกงาน
217 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 17:52:08 เลิกงาน
218 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 17:49:57 เลิกงาน
219 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 17:34:19 เลิกงาน
220 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 17:29:25 เลิกงาน
221 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 17:26:14 เลิกงาน
222 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 17:23:10 เลิกงาน
223 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 17:20:36 เลิกงาน
224 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 5 / 2563 17:20:22 เลิกงาน
225 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 17:20:17 เลิกงาน
226 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 5 / 2563 17:15:27 เลิกงาน
227 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 17:15:22 เลิกงาน
228 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 17:10:50 เลิกงาน
229 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 5 / 2563 17:09:27 เลิกงาน
230 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 16:58:21 เลิกงาน
231 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 16:52:50 เลิกงาน
232 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 16:50:25 เลิกงาน
233 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 16:50:08 เลิกงาน
234 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 5 / 2563 16:48:41 เลิกงาน
235 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 16:47:30 เลิกงาน
236 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 5 / 2563 16:45:26 เลิกงาน
237 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 16:44:49 เลิกงาน
238 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 5 / 2563 08:26:51 เริ่มงาน
239 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 08:19:59 เริ่มงาน
240 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 5 / 2563 08:17:09 เริ่มงาน
241 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 08:11:06 เริ่มงาน
242 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 5 / 2563 08:00:27 เริ่มงาน
243 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 08:00:27 เริ่มงาน
244 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 07:57:28 เริ่มงาน
245 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 5 / 2563 07:49:54 เริ่มงาน
246 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 07:45:23 เริ่มงาน
247 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 07:43:53 เริ่มงาน
248 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 07:43:20 เริ่มงาน
249 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 07:37:58 เริ่มงาน
250 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 07:37:16 เริ่มงาน
251 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 07:33:38 เริ่มงาน
252 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 07:30:45 เริ่มงาน
253 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 07:30:44 เริ่มงาน
254 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 07:24:29 เริ่มงาน
255 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 07:23:50 เริ่มงาน
256 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 07:21:06 เริ่มงาน
257 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 07:18:56 เริ่มงาน
258 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 5 / 2563 07:16:20 เริ่มงาน
259 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 07:15:32 เริ่มงาน
260 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 5 / 2563 07:14:31 เริ่มงาน
261 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 5 / 2563 07:04:15 เริ่มงาน
262 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 21 / 5 / 2563 07:03:50 เริ่มงาน
263 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 5 / 2563 06:23:29 เริ่มงาน
264 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 5 / 2563 19:47:59 เลิกงาน
265 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 5 / 2563 18:24:07 เลิกงาน
266 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 5 / 2563 17:44:40 เลิกงาน
267 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 5 / 2563 17:44:14 เลิกงาน
268 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 5 / 2563 17:31:39 เลิกงาน
269 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 20 / 5 / 2563 17:25:41 เลิกงาน
270 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 17:10:42 เลิกงาน
271 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 5 / 2563 17:08:04 เลิกงาน
272 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 5 / 2563 17:04:03 เลิกงาน
273 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 5 / 2563 17:02:55 เลิกงาน
274 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 17:02:21 เลิกงาน
275 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 17:00:36 เลิกงาน
276 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 16:55:35 เลิกงาน
277 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 16:53:54 เลิกงาน
278 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 16:53:46 เลิกงาน
279 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 5 / 2563 16:47:44 เลิกงาน
280 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 5 / 2563 16:43:19 เลิกงาน
281 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 16:42:16 เลิกงาน
282 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 16:32:26 เลิกงาน
283 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 08:25:55 เริ่มงาน
284 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 5 / 2563 08:07:26 เริ่มงาน
285 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 08:07:05 เริ่มงาน
286 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 5 / 2563 08:00:52 เริ่มงาน
287 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 5 / 2563 07:57:21 เริ่มงาน
288 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 5 / 2563 07:54:47 เริ่มงาน
289 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 20 / 5 / 2563 07:46:35 เริ่มงาน
290 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 5 / 2563 07:41:46 เริ่มงาน
291 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 5 / 2563 07:38:20 เริ่มงาน
292 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล / / 07:37:47
293 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 5 / 2563 07:32:57 เริ่มงาน
294 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 5 / 2563 07:28:05 เริ่มงาน
295 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 07:26:36 เริ่มงาน
296 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 07:25:15 เริ่มงาน
297 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 5 / 2563 07:24:40 เริ่มงาน
298 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 07:22:12 เริ่มงาน
299 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 07:21:31 เริ่มงาน
300 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 07:16:24 เริ่มงาน
301 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 5 / 2563 07:10:05 เริ่มงาน
302 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 5 / 2563 05:42:53 เริ่มงาน
303 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 20:24:48 เลิกงาน
304 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 17:56:05 เลิกงาน
305 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 17:55:47 เลิกงาน
306 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / 5 / 2563 17:48:19 เลิกงาน
307 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 17:42:11 เลิกงาน
308 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 17:37:10 เลิกงาน
309 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 17:36:42 เลิกงาน
310 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / 5 / 2563 17:33:35 เลิกงาน
311 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 17:27:04 เลิกงาน
312 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 17:19:12 เลิกงาน
313 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 17:18:05 เลิกงาน
314 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 17:14:14 เลิกงาน
315 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 17:12:52 เลิกงาน
316 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / / 17:12:39
317 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 17:12:36 เลิกงาน
318 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 17:10:21 เลิกงาน
319 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 17:10:07 เลิกงาน
320 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 17:07:43 เลิกงาน
321 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 17:04:49 เลิกงาน
322 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 17:02:11 เลิกงาน
323 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 17:01:45 เลิกงาน
324 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 16:59:10 เลิกงาน
325 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 16:55:14 เลิกงาน
326 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 16:54:12 เลิกงาน
327 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 19 / 5 / 2563 16:52:00 เลิกงาน
328 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 19 / 5 / 2563 16:43:50 เลิกงาน
329 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 16:43:41 เลิกงาน
330 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 16:43:12 เลิกงาน
331 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 16:42:19 เลิกงาน
332 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / 5 / 2563 16:41:56 เลิกงาน
333 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 16:41:10 เลิกงาน
334 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 16:34:43 เลิกงาน
335 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 16:31:57 เลิกงาน
336 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 08:13:26 เริ่มงาน
337 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 08:13:02 เริ่มงาน
338 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 08:11:35 เริ่มงาน
339 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 08:10:18 เริ่มงาน
340 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 08:00:36 เริ่มงาน
341 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 08:00:23 เริ่มงาน
342 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 07:57:23 เริ่มงาน
343 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / 5 / 2563 07:55:31 เริ่มงาน
344 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 07:55:25 เริ่มงาน
345 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ / / 07:52:55
346 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 07:52:51 เริ่มงาน
347 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 19 / 5 / 2563 07:52:38 เริ่มงาน
348 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 07:50:01 เริ่มงาน
349 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 07:46:36 เริ่มงาน
350 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 19 / 5 / 2563 07:43:42 เริ่มงาน
351 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 07:39:47 เริ่มงาน
352 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 07:38:44 เริ่มงาน
353 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 07:35:54 เริ่มงาน
354 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 07:35:34 เริ่มงาน
355 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 07:31:04 เริ่มงาน
356 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 07:29:25 เริ่มงาน
357 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 / 5 / 2563 07:28:53 เริ่มงาน
358 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 07:28:33 เริ่มงาน
359 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ / / 07:26:26
360 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 07:26:21 เริ่มงาน
361 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / 5 / 2563 07:22:27 เริ่มงาน
362 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 07:20:16 เริ่มงาน
363 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 07:19:32 เริ่มงาน
364 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 19 / 5 / 2563 07:19:25 เริ่มงาน
365 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 07:12:33 เริ่มงาน
366 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 07:11:06 เริ่มงาน
367 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / 5 / 2563 07:07:13 เริ่มงาน
368 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19 / 5 / 2563 07:02:09 เริ่มงาน
369 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 19 / 5 / 2563 07:00:57 เริ่มงาน
370 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 19 / 5 / 2563 07:00:16 เริ่มงาน
371 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 19:51:40 เลิกงาน
372 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / 5 / 2563 19:10:55 เลิกงาน
373 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 18:57:31 เลิกงาน
374 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 17:34:01 เลิกงาน
375 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 17:33:44 เลิกงาน
376 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 17:30:57 เลิกงาน
377 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 17:26:59 เลิกงาน
378 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 17:23:42 เลิกงาน
379 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 17:23:29 เลิกงาน
380 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 17:23:29 เลิกงาน
381 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 17:23:26 เลิกงาน
382 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 17:18:54 เลิกงาน
383 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 17:16:10 เลิกงาน
384 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 17:11:10 เลิกงาน
385 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 17:08:11 เลิกงาน
386 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 17:06:59 เลิกงาน
387 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 17:02:11 เลิกงาน
388 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 16:59:51 เลิกงาน
389 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 16:58:04 เลิกงาน
390 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / 5 / 2563 16:57:16 เลิกงาน
391 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 16:55:02 เลิกงาน
392 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 16:51:37 เลิกงาน
393 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ / / 16:51:00
394 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 16:50:57 เลิกงาน
395 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 16:49:02 เลิกงาน
396 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 18 / 5 / 2563 16:48:08 เลิกงาน
397 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 18 / 5 / 2563 16:44:11 เลิกงาน
398 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 16:40:57 เลิกงาน
399 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / 5 / 2563 16:38:44 เลิกงาน
400 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 16:36:25 เลิกงาน
401 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 16:36:19 เลิกงาน
402 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 16:34:26 เลิกงาน
403 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 16:33:04 เลิกงาน
404 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 08:04:21 เริ่มงาน
405 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 08:03:36 เริ่มงาน
406 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 08:02:32 เริ่มงาน
407 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 08:01:36 เริ่มงาน
408 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 08:00:38 เริ่มงาน
409 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 07:55:52 เริ่มงาน
410 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 07:51:49 เริ่มงาน
411 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 07:51:29 เริ่มงาน
412 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / 5 / 2563 07:50:56 เริ่มงาน
413 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 07:50:42 เริ่มงาน
414 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 07:49:42 เริ่มงาน
415 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / 5 / 2563 07:49:05 เริ่มงาน
416 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 18 / 5 / 2563 07:48:30 เริ่มงาน
417 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 18 / 5 / 2563 07:48:00 เริ่มงาน
418 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 07:47:06 เริ่มงาน
419 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 07:46:59 เริ่มงาน
420 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / 5 / 2563 07:41:58 เริ่มงาน
421 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 07:41:32 เริ่มงาน
422 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 07:40:22 เริ่มงาน
423 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 07:39:26 เริ่มงาน
424 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 07:38:07 เริ่มงาน
425 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 07:36:29 เริ่มงาน
426 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 07:34:32 เริ่มงาน
427 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 18 / 5 / 2563 07:33:35 เริ่มงาน
428 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 07:30:42 เริ่มงาน
429 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 / 5 / 2563 07:30:37 เริ่มงาน
430 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 18 / 5 / 2563 07:28:10 เริ่มงาน
431 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 07:24:23 เริ่มงาน
432 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 07:22:49 เริ่มงาน
433 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 07:06:20 เริ่มงาน
434 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 18 / 5 / 2563 07:05:47 เริ่มงาน
435 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 18 / 5 / 2563 06:55:58 เริ่มงาน
436 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 22:53:56 เลิกงาน
437 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 19:39:32 เลิกงาน
438 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 19:02:20 เลิกงาน
439 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 18:29:02 เลิกงาน
440 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 18:19:57 เลิกงาน
441 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 18:12:56 เลิกงาน
442 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ / / 18:12:52
443 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 18:12:46 เลิกงาน
444 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 17:59:02 เลิกงาน
445 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 17:50:18 เลิกงาน
446 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 17:48:47 เลิกงาน
447 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 17:27:55 เลิกงาน
448 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 17:27:17 เลิกงาน
449 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 5 / 2563 17:18:22 เลิกงาน
450 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 5 / 2563 17:12:12 เลิกงาน
451 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 17:09:31 เลิกงาน
452 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 17:03:44 เลิกงาน
453 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 17:03:17 เลิกงาน
454 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 17:03:08 เลิกงาน
455 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 17:01:18 เลิกงาน
456 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 16:55:26 เลิกงาน
457 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 16:54:00 เลิกงาน
458 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 16:53:23 เลิกงาน
459 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 16:52:29 เลิกงาน
460 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 16:51:24 เลิกงาน
461 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 16:46:33 เลิกงาน
462 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 5 / 2563 16:44:40 เลิกงาน
463 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 16:43:52 เลิกงาน
464 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 16:43:15 เลิกงาน
465 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 16:40:49 เลิกงาน
466 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 16:38:07 เลิกงาน
467 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 5 / 2563 10:21:14 เลิกงาน
468 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 08:31:49 เริ่มงาน
469 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 5 / 2563 08:11:34 เริ่มงาน
470 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 08:08:34 เริ่มงาน
471 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 08:08:01 เริ่มงาน
472 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ / / 07:57:14
473 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 07:57:12 เริ่มงาน
474 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 5 / 2563 07:56:05 เริ่มงาน
475 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 07:54:46 เริ่มงาน
476 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 07:54:01 เริ่มงาน
477 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 07:52:33 เริ่มงาน
478 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 07:50:15 เริ่มงาน
479 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 07:48:22 เริ่มงาน
480 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 07:46:09 เริ่มงาน
481 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 07:43:33 เริ่มงาน
482 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 07:37:06 เริ่มงาน
483 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 07:34:37 เริ่มงาน
484 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 07:31:36 เริ่มงาน
485 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 07:29:48 เริ่มงาน
486 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 07:29:32 เริ่มงาน
487 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 07:28:35 เริ่มงาน
488 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 07:27:04 เริ่มงาน
489 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 5 / 2563 07:26:53 เริ่มงาน
490 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 5 / 2563 07:26:44 เริ่มงาน
491 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 07:23:22 เริ่มงาน
492 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 07:21:56 เริ่มงาน
493 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน / / 07:20:10
494 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 07:20:06 เริ่มงาน
495 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 5 / 2563 07:20:02 เริ่มงาน
496 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 07:18:48 เริ่มงาน
497 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 07:17:49 เริ่มงาน
498 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 5 / 2563 07:16:48 เริ่มงาน
499 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 07:13:13 เริ่มงาน
500 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 07:03:53 เริ่มงาน
501 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 15 / 5 / 2563 07:03:06 เริ่มงาน
502 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 5 / 2563 06:50:48 เริ่มงาน
503 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 5 / 2563 05:43:27 เริ่มงาน
504 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 20:54:47 เลิกงาน
505 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 19:49:23 เลิกงาน
506 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 19:34:29 เลิกงาน
507 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 5 / 2563 19:31:19 เลิกงาน
508 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 19:15:51 เลิกงาน
509 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 5 / 2563 18:12:44 เลิกงาน
510 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 17:45:02 เลิกงาน
511 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 17:33:34 เลิกงาน
512 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 17:30:29 เลิกงาน
513 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 17:21:48 เลิกงาน
514 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 5 / 2563 17:16:15 เลิกงาน
515 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 17:13:44 เลิกงาน
516 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 17:12:04 เลิกงาน
517 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 17:10:55 เลิกงาน
518 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 17:07:02 เลิกงาน
519 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 5 / 2563 17:05:50 เลิกงาน
520 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 17:03:23 เลิกงาน
521 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 16:58:27 เลิกงาน
522 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 16:58:07 เลิกงาน
523 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 16:58:02 เลิกงาน
524 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 5 / 2563 16:56:09 เลิกงาน
525 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 5 / 2563 16:52:34 เลิกงาน
526 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 16:50:16 เลิกงาน
527 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 16:49:50 เลิกงาน
528 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 16:37:56 เลิกงาน
529 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 16:37:10 เลิกงาน
530 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 5 / 2563 16:36:29 เลิกงาน
531 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 16:35:40 เลิกงาน
532 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 5 / 2563 16:34:34 เลิกงาน
533 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 09:13:13 เริ่มงาน
534 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 08:24:37 เริ่มงาน
535 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 08:11:07 เริ่มงาน
536 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 08:08:35 เริ่มงาน
537 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 08:03:00 เริ่มงาน
538 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 08:00:34 เริ่มงาน
539 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 07:59:57 เริ่มงาน
540 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 5 / 2563 07:59:27 เริ่มงาน
541 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 07:58:18 เริ่มงาน
542 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 5 / 2563 07:57:02 เริ่มงาน
543 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 07:54:42 เริ่มงาน
544 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 07:51:45 เริ่มงาน
545 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 5 / 2563 07:49:17 เริ่มงาน
546 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 07:46:27 เริ่มงาน
547 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 5 / 2563 07:45:55 เริ่มงาน
548 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 5 / 2563 07:41:54 เริ่มงาน
549 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 07:38:12 เริ่มงาน
550 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 07:31:30 เริ่มงาน
551 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 14 / 5 / 2563 07:29:14 เริ่มงาน
552 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 5 / 2563 07:25:53 เริ่มงาน
553 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 5 / 2563 07:23:55 เริ่มงาน
554 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 07:22:26 เริ่มงาน
555 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 07:21:53 เริ่มงาน
556 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 07:16:45 เริ่มงาน
557 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 07:11:17
558 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 07:11:12 เริ่มงาน
559 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 5 / 2563 07:06:21 เริ่มงาน
560 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 5 / 2563 07:03:59 เริ่มงาน
561 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 5 / 2563 06:59:49 เริ่มงาน
562 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 05:58:24 เริ่มงาน
563 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 5 / 2563 05:54:22 เริ่มงาน
564 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 19:19:41 เลิกงาน
565 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 19:08:18 เลิกงาน
566 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ / / 18:37:46
567 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 18:37:43 เลิกงาน
568 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 18:27:07 เลิกงาน
569 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 18:24:44 เลิกงาน
570 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 17:43:30 เลิกงาน
571 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 17:38:08 เลิกงาน
572 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 5 / 2563 17:30:53 เลิกงาน
573 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 17:22:22 เลิกงาน
574 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 17:22:08 เลิกงาน
575 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 17:16:05 เลิกงาน
576 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 17:09:43 เลิกงาน
577 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 17:05:44 เลิกงาน
578 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 17:01:55 เลิกงาน
579 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 16:57:05 เลิกงาน
580 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 16:57:02 เลิกงาน
581 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 5 / 2563 16:56:34 เลิกงาน
582 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 5 / 2563 16:55:51 เลิกงาน
583 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 5 / 2563 16:53:56 เลิกงาน
584 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 16:53:36 เลิกงาน
585 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 16:51:49 เลิกงาน
586 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 16:51:13 เลิกงาน
587 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 5 / 2563 16:50:12 เลิกงาน
588 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 13 / 5 / 2563 16:49:31 เลิกงาน
589 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 16:46:56 เลิกงาน
590 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 13 / 5 / 2563 16:46:12 เลิกงาน
591 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 5 / 2563 16:43:48 เลิกงาน
592 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 5 / 2563 16:39:37 เลิกงาน
593 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 13 / 5 / 2563 16:39:25 เลิกงาน
594 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 5 / 2563 16:38:14 เลิกงาน
595 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 16:37:58 เลิกงาน
596 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 16:37:42 เลิกงาน
597 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 16:37:24 เลิกงาน
598 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 16:35:11 เลิกงาน
599 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 13 / 5 / 2563 08:38:04 เริ่มงาน
600 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 5 / 2563 08:19:50 เริ่มงาน
601 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 5 / 2563 08:12:23 เริ่มงาน
602 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / / 08:08:01
603 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 5 / 2563 08:07:52 เริ่มงาน
604 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 08:07:28 เริ่มงาน
605 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 08:07:21 เริ่มงาน
606 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 08:04:39 เริ่มงาน
607 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 08:02:20 เริ่มงาน
608 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 5 / 2563 08:01:19 เริ่มงาน
609 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 08:01:12 เริ่มงาน
610 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 5 / 2563 08:00:56 เริ่มงาน
611 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 08:00:50 เริ่มงาน
612 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 5 / 2563 07:58:58 เริ่มงาน
613 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 07:58:35 เริ่มงาน
614 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 07:54:56 เริ่มงาน
615 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 5 / 2563 07:53:54 เริ่มงาน
616 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน / / 07:51:21
617 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 07:51:16 เริ่มงาน
618 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 07:48:46 เริ่มงาน
619 นายอนุโรจน์  บุญดิลก กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 07:47:59 เริ่มงาน
620 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 07:43:05 เริ่มงาน
621 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 07:42:41 เริ่มงาน
622 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 07:37:31 เริ่มงาน
623 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 07:34:17 เริ่มงาน
624 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 5 / 2563 07:33:59 เริ่มงาน
625 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 13 / 5 / 2563 07:26:48 เริ่มงาน
626 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 07:25:50 เริ่มงาน
627 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 07:24:41 เริ่มงาน
628 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 07:21:10 เริ่มงาน
629 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 5 / 2563 07:06:20 เริ่มงาน
630 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 5 / 2563 07:02:50 เริ่มงาน
631 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 13 / 5 / 2563 06:58:03 เริ่มงาน
632 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 5 / 2563 06:54:40 เริ่มงาน
633 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 20:26:02 เลิกงาน
634 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 19:49:25 เลิกงาน
635 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 19:35:38 เลิกงาน
636 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 19:23:03 เลิกงาน
637 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ / / 19:12:11
638 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 19:12:08 เลิกงาน
639 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 18:58:04 เลิกงาน
640 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 18:47:34 เลิกงาน
641 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 18:38:53 เลิกงาน
642 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 18:13:14 เลิกงาน
643 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 18:10:40 เลิกงาน
644 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 18:02:39 เลิกงาน
645 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 18:01:45 เลิกงาน
646 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 17:58:02 เลิกงาน
647 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 17:46:56 เลิกงาน
648 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 17:32:49 เลิกงาน
649 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 17:20:30 เลิกงาน
650 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 17:19:15 เลิกงาน
651 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 17:15:03 เลิกงาน
652 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 17:10:53 เลิกงาน
653 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 17:02:40 เลิกงาน
654 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 12 / 5 / 2563 17:00:36 เลิกงาน
655 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 17:00:12 เลิกงาน
656 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 16:59:48 เลิกงาน
657 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 16:57:31 เลิกงาน
658 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 16:56:42 เลิกงาน
659 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 16:56:26 เลิกงาน
660 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 16:55:48 เลิกงาน
661 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 16:51:10 เลิกงาน
662 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 16:51:08 เลิกงาน
663 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 12 / 5 / 2563 16:48:28 เลิกงาน
664 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 16:45:47 เลิกงาน
665 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 16:45:23 เลิกงาน
666 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 16:44:49 เลิกงาน
667 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 16:36:47 เลิกงาน
668 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 16:34:35 เลิกงาน
669 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 08:22:12 เริ่มงาน
670 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 08:20:48 เริ่มงาน
671 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 08:16:09 เริ่มงาน
672 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 08:16:00 เริ่มงาน
673 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 08:05:54 เริ่มงาน
674 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 08:05:30 เริ่มงาน
675 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 08:02:35 เริ่มงาน
676 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 12 / 5 / 2563 08:02:25 เริ่มงาน
677 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 08:00:42 เริ่มงาน
678 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 08:00:37 เริ่มงาน
679 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 08:00:32 เริ่มงาน
680 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 07:55:22 เริ่มงาน
681 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 07:54:48 เริ่มงาน
682 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ / / 07:51:11
683 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 07:51:06 เริ่มงาน
684 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 07:50:47 เริ่มงาน
685 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 07:50:05 เริ่มงาน
686 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 07:48:07 เริ่มงาน
687 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 07:48:04 เริ่มงาน
688 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 07:47:13 เริ่มงาน
689 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 07:45:51 เริ่มงาน
690 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 07:44:28 เริ่มงาน
691 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 07:42:25 เริ่มงาน
692 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 07:38:39 เริ่มงาน
693 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 07:36:49 เริ่มงาน
694 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 12 / 5 / 2563 07:32:13 เริ่มงาน
695 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 12 / 5 / 2563 07:30:23 เริ่มงาน
696 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 / 5 / 2563 07:29:40 เริ่มงาน
697 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 07:29:10 เริ่มงาน
698 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน / / 07:28:51
699 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 07:28:11 เริ่มงาน
700 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 07:27:16 เริ่มงาน
701 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 07:19:50
702 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 07:19:49
703 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 07:19:46 เริ่มงาน
704 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 / 5 / 2563 07:17:57 เริ่มงาน
705 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 07:17:46 เริ่มงาน
706 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 07:15:45 เริ่มงาน
707 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 12 / 5 / 2563 07:11:33 เริ่มงาน
708 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 12 / 5 / 2563 07:10:51 เริ่มงาน
709 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 12 / 5 / 2563 05:04:49 เริ่มงาน
710 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 / 5 / 2563 08:05:28 เริ่มงาน
711 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 11 / 5 / 2563 07:01:47 เริ่มงาน
712 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 / 5 / 2563 07:01:18 เริ่มงาน
713 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 18:38:49 เลิกงาน
714 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 17:49:37 เลิกงาน
715 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 17:43:43 เลิกงาน
716 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 17:36:24 เลิกงาน
717 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 17:32:37 เลิกงาน
718 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 5 / 2563 17:31:08 เลิกงาน
719 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 17:30:34 เลิกงาน
720 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 17:23:14 เลิกงาน
721 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 17:09:37 เลิกงาน
722 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 17:07:18 เลิกงาน
723 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 5 / 2563 17:05:37 เลิกงาน
724 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 17:04:28 เลิกงาน
725 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 17:02:02 เลิกงาน
726 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 5 / 2563 17:01:30 เลิกงาน
727 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 16:55:18 เลิกงาน
728 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 16:54:33 เลิกงาน
729 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 5 / 2563 16:53:29 เลิกงาน
730 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 16:45:29 เลิกงาน
731 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 16:45:14 เลิกงาน
732 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 5 / 2563 16:44:46 เลิกงาน
733 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 16:42:13 เลิกงาน
734 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 16:41:22 เลิกงาน
735 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 16:39:24 เลิกงาน
736 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 16:38:22 เลิกงาน
737 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 16:38:09 เลิกงาน
738 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 08:27:47 เริ่มงาน
739 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 5 / 2563 08:11:29 เริ่มงาน
740 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 08:09:30 เริ่มงาน
741 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 5 / 2563 08:01:52 เริ่มงาน
742 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 08:00:30 เริ่มงาน
743 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 07:57:00 เริ่มงาน
744 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 07:52:37 เริ่มงาน
745 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 07:52:14 เริ่มงาน
746 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 07:47:56 เริ่มงาน
747 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 07:47:20 เริ่มงาน
748 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 07:44:22 เริ่มงาน
749 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 07:42:10 เริ่มงาน
750 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 5 / 2563 07:41:51 เริ่มงาน
751 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 07:40:54 เริ่มงาน
752 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 5 / 2563 07:40:39 เริ่มงาน
753 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 07:40:19 เริ่มงาน
754 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 07:39:05 เริ่มงาน
755 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 07:37:38 เริ่มงาน
756 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 07:29:17 เริ่มงาน
757 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล / / 07:25:08
758 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 07:24:59 เริ่มงาน
759 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 5 / 2563 07:21:12 เริ่มงาน
760 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 5 / 2563 07:18:56 เริ่มงาน
761 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 07:10:10 เริ่มงาน
762 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 07:04:05 เริ่มงาน
763 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 06:51:57 เริ่มงาน
764 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 5 / 2563 06:47:36 เริ่มงาน
765 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน / / 06:46:16
766 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 5 / 2563 06:35:40 เริ่มงาน
767 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 8 / 5 / 2563 06:24:07 เริ่มงาน
768 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 21:19:33 เลิกงาน
769 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 18:27:48 เลิกงาน
770 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 18:23:30 เลิกงาน
771 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 18:19:18 เลิกงาน
772 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 17:56:13 เลิกงาน
773 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 17:38:42 เลิกงาน
774 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 5 / 2563 17:32:14 เลิกงาน
775 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 17:29:04 เลิกงาน
776 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 17:19:53 เลิกงาน
777 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 17:18:45 เลิกงาน
778 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 17:17:10 เลิกงาน
779 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 5 / 2563 17:06:05 เลิกงาน
780 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 17:05:55 เลิกงาน
781 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 17:02:56 เลิกงาน
782 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 16:59:43 เลิกงาน
783 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 16:59:29 เลิกงาน
784 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 5 / 2563 16:58:34 เลิกงาน
785 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 5 / 2563 16:47:51 เลิกงาน
786 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 5 / 2563 16:45:03 เลิกงาน
787 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 16:41:43 เลิกงาน
788 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 16:40:48 เลิกงาน
789 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 16:39:55 เลิกงาน
790 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 16:34:40 เลิกงาน
791 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 5 / 2563 08:07:30 เริ่มงาน
792 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 08:05:48 เริ่มงาน
793 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 08:03:38 เริ่มงาน
794 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 08:01:30 เริ่มงาน
795 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 5 / 2563 08:00:42 เริ่มงาน
796 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 08:00:42 เริ่มงาน
797 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 08:00:17 เริ่มงาน
798 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 07:56:36 เริ่มงาน
799 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 07:54:57 เริ่มงาน
800 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 07:48:41 เริ่มงาน
801 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 5 / 2563 07:41:21 เริ่มงาน
802 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 07:40:58 เริ่มงาน
803 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 07:39:00 เริ่มงาน
804 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 07:38:31 เริ่มงาน
805 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 5 / 2563 07:38:29 เริ่มงาน
806 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 5 / 2563 07:35:25 เริ่มงาน
807 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 5 / 2563 07:35:10 เริ่มงาน
808 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 07:29:21 เริ่มงาน
809 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 07:28:43 เริ่มงาน
810 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 07:27:28 เริ่มงาน
811 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 07:25:17 เริ่มงาน
812 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 07:19:56 เริ่มงาน
813 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 7 / 5 / 2563 07:05:40 เริ่มงาน
814 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 5 / 2563 06:46:11 เริ่มงาน
815 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 5 / 2563 06:35:58 เริ่มงาน
816 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 22:16:26 เลิกงาน
817 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 20:12:58 เลิกงาน
818 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 18:59:23 เลิกงาน
819 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 18:14:20 เลิกงาน
820 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 18:13:52 เลิกงาน
821 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 18:02:56 เลิกงาน
822 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 17:44:00 เลิกงาน
823 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 17:27:55 เลิกงาน
824 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 17:26:44 เลิกงาน
825 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 17:07:49 เลิกงาน
826 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 17:04:48 เลิกงาน
827 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 17:04:03 เลิกงาน
828 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 17:03:08 เลิกงาน
829 นายนุรุต  กลั่นเรือง กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 16:57:19 เลิกงาน
830 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 16:56:01 เลิกงาน
831 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 16:54:44 เลิกงาน
832 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 16:52:44 เลิกงาน
833 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 5 / 5 / 2563 16:52:10 เลิกงาน
834 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 16:44:05 เลิกงาน
835 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 5 / 5 / 2563 16:44:02 เลิกงาน
836 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 16:43:09 เลิกงาน
837 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 / 5 / 2563 16:38:04 เลิกงาน
838 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 16:36:25 เลิกงาน
839 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 16:35:23 เลิกงาน
840 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 16:34:49 เลิกงาน
841 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 16:31:50 เลิกงาน
842 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 / 5 / 2563 16:30:28 เลิกงาน
843 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 08:55:38 เริ่มงาน
844 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 08:45:29 เริ่มงาน
845 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน / / 08:37:23
846 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 08:37:07 เริ่มงาน
847 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 08:09:18 เริ่มงาน
848 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 08:07:12 เริ่มงาน
849 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 07:56:54 เริ่มงาน
850 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 5 / 5 / 2563 07:53:27 เริ่มงาน
851 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 07:47:24 เริ่มงาน
852 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 07:46:16 เริ่มงาน
853 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 07:45:53 เริ่มงาน
854 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 07:37:28 เริ่มงาน
855 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 07:37:02 เริ่มงาน
856 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 07:36:31 เริ่มงาน
857 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 07:35:43 เริ่มงาน
858 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 / 5 / 2563 07:34:22 เริ่มงาน
859 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 07:31:19 เริ่มงาน
860 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 / 5 / 2563 07:30:37 เริ่มงาน
861 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 5 / 5 / 2563 07:27:27 เริ่มงาน
862 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 07:25:52 เริ่มงาน
863 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 / 5 / 2563 07:22:57 เริ่มงาน
864 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 5 / 5 / 2563 07:18:52 เริ่มงาน
865 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 / 5 / 2563 07:16:34 เริ่มงาน
866 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 07:10:35 เริ่มงาน
867 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 07:09:43 เริ่มงาน
868 นายนุรุต  กลั่นเรือง กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 07:06:25 เริ่มงาน
869 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 / 5 / 2563 07:04:07 เริ่มงาน
870 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 06:59:48 เริ่มงาน
871 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 5 / 5 / 2563 06:59:29 เริ่มงาน
872 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 5 / 5 / 2563 05:01:28 เริ่มงาน
873 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 21:52:20 เลิกงาน
874 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 17:53:46 เลิกงาน
875 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 17:28:46 เลิกงาน
876 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 17:26:17 เลิกงาน
877 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 17:24:10 เลิกงาน
878 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 17:24:04 เลิกงาน
879 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 17:22:37 เลิกงาน
880 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 17:20:17 เลิกงาน
881 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 17:19:21 เลิกงาน
882 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 17:19:00 เลิกงาน
883 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 17:16:01 เลิกงาน
884 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 1 / 5 / 2563 17:10:59 เลิกงาน
885 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 17:10:59 เลิกงาน
886 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 17:04:36 เลิกงาน
887 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 16:58:19 เลิกงาน
888 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 16:56:02 เลิกงาน
889 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 16:53:27 เลิกงาน
890 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 16:52:31 เลิกงาน
891 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 1 / 5 / 2563 16:51:47 เลิกงาน
892 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 16:51:43 เลิกงาน
893 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 16:49:25 เลิกงาน
894 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 16:47:39 เลิกงาน
895 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 1 / 5 / 2563 16:47:01 เลิกงาน
896 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 16:45:44 เลิกงาน
897 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 16:44:03 เลิกงาน
898 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 16:38:22 เลิกงาน
899 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 16:35:59 เลิกงาน
900 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 16:34:21 เลิกงาน
901 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 16:34:07 เลิกงาน
902 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 16:30:27 เลิกงาน
903 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 16:29:17 เลิกงาน
904 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 14:30:20 เริ่มงาน
905 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 11:53:27 เริ่มงาน
906 นายปัญญา  คีรีรัตนเสถียร กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 11:53:02 เริ่มงาน
907 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 08:20:04 เริ่มงาน
908 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 08:10:30 เริ่มงาน
909 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 08:08:50 เริ่มงาน
910 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 1 / 5 / 2563 08:00:42 เริ่มงาน
911 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 07:58:08 เริ่มงาน
912 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล / / 07:56:01
913 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 07:55:54 เริ่มงาน
914 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 07:48:59 เริ่มงาน
915 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 07:47:44 เริ่มงาน
916 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 07:46:20 เริ่มงาน
917 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 07:44:47 เริ่มงาน
918 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 07:44:47 เริ่มงาน
919 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 07:40:29 เริ่มงาน
920 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 07:38:28 เริ่มงาน
921 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 1 / 5 / 2563 07:35:18 เริ่มงาน
922 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 30 / 4 / 2563 07:34:24 เลิกงาน
923 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 07:34:22 เริ่มงาน
924 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 07:34:18 เริ่มงาน
925 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 07:32:43 เริ่มงาน
926 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 5 / 2563 07:27:51 เริ่มงาน
927 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 07:26:36 เริ่มงาน
928 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 07:25:29 เริ่มงาน
929 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 1 / 5 / 2563 07:22:21 เริ่มงาน
930 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 07:18:48 เริ่มงาน
931 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 07:17:53 เริ่มงาน
932 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 07:15:03 เริ่มงาน
933 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 1 / 5 / 2563 07:14:13 เริ่มงาน
934 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / 5 / 2563 07:04:52 เริ่มงาน
935 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 07:04:00 เริ่มงาน
936 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 1 / 5 / 2563 07:03:45 เริ่มงาน
937 นายนายกิตติพงษ์  ศิริมาลา กลุ่มอำนวยการ 1 / 5 / 2563 06:57:58 เริ่มงาน
938 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 19:31:16 เลิกงาน
939 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 18:31:24 เลิกงาน
940 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 17:59:34 เลิกงาน
941 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 4 / 2563 17:58:36 เลิกงาน
942 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 17:45:02 เลิกงาน
943 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 17:41:45 เลิกงาน
944 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 17:30:01 เลิกงาน
945 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 17:16:06 เลิกงาน
946 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล / / 17:14:57
947 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 17:14:52 เลิกงาน
948 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 17:13:47 เลิกงาน
949 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 17:12:18 เลิกงาน
950 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 17:12:18 เลิกงาน
951 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 4 / 2563 17:09:40 เลิกงาน
952 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 17:08:52 เลิกงาน
953 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 17:05:41 เลิกงาน
954 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 17:04:51 เลิกงาน
955 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 30 / 4 / 2563 17:02:46 เลิกงาน
956 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 17:01:07 เลิกงาน
957 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 17:01:02 เลิกงาน
958 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 30 / 4 / 2563 16:59:43 เลิกงาน
959 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 16:58:50 เลิกงาน
960 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 16:58:11 เลิกงาน
961 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 16:54:37 เลิกงาน
962 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 16:48:34 เลิกงาน
963 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 16:46:48 เลิกงาน
964 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 16:45:23 เลิกงาน
965 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 16:45:14 เลิกงาน
966 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 16:40:49 เลิกงาน
967 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 16:40:21 เลิกงาน
968 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 16:39:02 เลิกงาน
969 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 16:37:08 เลิกงาน
970 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 16:36:44 เลิกงาน
971 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 16:36:36 เลิกงาน
972 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 4 / 2563 16:36:14 เลิกงาน
973 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 16:29:36 เลิกงาน
974 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 08:13:02 เริ่มงาน
975 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 08:09:59 เริ่มงาน
976 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ / / 08:05:57
977 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 08:05:33 เริ่มงาน
978 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 08:04:22 เริ่มงาน
979 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 08:02:49 เริ่มงาน
980 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 08:02:35 เริ่มงาน
981 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 08:00:53 เริ่มงาน
982 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 07:58:04 เริ่มงาน
983 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 07:56:47 เริ่มงาน
984 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 07:55:27 เริ่มงาน
985 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล / / 07:55:14
986 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 07:55:07 เริ่มงาน
987 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 07:54:19 เริ่มงาน
988 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 07:53:49 เริ่มงาน
989 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 07:52:31 เริ่มงาน
990 นายนุรุต  กลั่นเรือง กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 07:52:14 เริ่มงาน
991 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 07:50:12 เริ่มงาน
992 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 30 / 4 / 2563 07:50:10 เริ่มงาน
993 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 07:49:43 เริ่มงาน
994 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 4 / 2563 07:48:18 เริ่มงาน
995 นายยอด  หอมทอง กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 07:45:52 เริ่มงาน
996 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 30 / 4 / 2563 07:45:20 เริ่มงาน
997 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 07:45:05 เริ่มงาน
998 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 07:38:13 เริ่มงาน
999 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 07:36:28 เริ่มงาน
1000 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 07:34:58 เริ่มงาน
1001 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 07:33:55 เริ่มงาน
1002 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 30 / 4 / 2563 07:33:37 เริ่มงาน
1003 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 4 / 2563 07:31:54 เริ่มงาน
1004 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 30 / 4 / 2563 07:31:19 เริ่มงาน
1005 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 07:31:05 เริ่มงาน
1006 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 / 4 / 2563 07:29:08 เริ่มงาน
1007 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 4 / 2563 07:18:10 เริ่มงาน
1008 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 07:12:48 เริ่มงาน
1009 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 07:01:41 เริ่มงาน
1010 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 30 / 4 / 2563 07:01:23 เริ่มงาน
1011 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 30 / 4 / 2563 06:31:36 เริ่มงาน
1012 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 21:17:37 เลิกงาน
1013 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 20:00:57 เลิกงาน
1014 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 19:00:24 เลิกงาน
1015 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 18:39:12 เลิกงาน
1016 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 18:03:57 เลิกงาน
1017 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 18:01:40 เลิกงาน
1018 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 18:01:00 เลิกงาน
1019 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 17:56:05 เลิกงาน
1020 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 17:47:25 เลิกงาน
1021 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 17:31:38 เลิกงาน
1022 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 17:27:55 เลิกงาน
1023 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 17:27:04 เลิกงาน
1024 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 17:23:20 เลิกงาน
1025 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 17:23:11 เลิกงาน
1026 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 17:21:24 เลิกงาน
1027 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 17:09:59 เลิกงาน
1028 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 17:08:38 เลิกงาน
1029 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 17:04:09 เลิกงาน
1030 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 16:57:25 เลิกงาน
1031 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 29 / 4 / 2563 16:56:42 เลิกงาน
1032 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 16:54:28 เลิกงาน
1033 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 16:53:30 เลิกงาน
1034 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 16:52:27 เลิกงาน
1035 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 29 / 4 / 2563 16:51:59 เลิกงาน
1036 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 16:51:25 เลิกงาน
1037 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 16:51:12 เลิกงาน
1038 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 16:49:44 เลิกงาน
1039 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 16:47:27 เลิกงาน
1040 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 16:44:07 เลิกงาน
1041 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 16:43:01 เลิกงาน
1042 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 16:41:53 เลิกงาน
1043 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 16:40:26 เลิกงาน
1044 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 16:38:10 เลิกงาน
1045 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 16:35:11 เลิกงาน
1046 นายนุรุต  กลั่นเรือง กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 15:56:47 เริ่มงาน
1047 นายนุรุต  กลั่นเรือง กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 15:56:28 เริ่มงาน
1048 นายนุรุต  กลั่นเรือง กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 15:55:35 เริ่มงาน
1049 นายนุรุต  กลั่นเรือง กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 15:54:48 เริ่มงาน
1050 นางเข็มทอง  ก้อนสุวรรณ กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 15:52:42 เริ่มงาน
1051 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 08:38:01 เริ่มงาน
1052 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 08:07:16 เริ่มงาน
1053 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 08:03:44 เริ่มงาน
1054 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 08:01:03 เริ่มงาน
1055 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 07:58:59 เริ่มงาน
1056 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 07:58:04 เริ่มงาน
1057 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 07:57:34 เริ่มงาน
1058 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 07:54:06 เริ่มงาน
1059 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 07:51:36 เริ่มงาน
1060 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 07:50:56 เริ่มงาน
1061 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 07:49:39 เริ่มงาน
1062 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 07:42:47 เริ่มงาน
1063 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 07:42:33 เริ่มงาน
1064 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 07:40:53 เริ่มงาน
1065 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 07:40:22 เริ่มงาน
1066 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 29 / 4 / 2563 07:39:20 เริ่มงาน
1067 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 07:38:36 เริ่มงาน
1068 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 29 / 4 / 2563 07:38:24 เริ่มงาน
1069 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 07:36:19 เริ่มงาน
1070 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 07:34:10 เริ่มงาน
1071 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 07:31:10 เริ่มงาน
1072 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 29 / 4 / 2563 07:28:40 เริ่มงาน
1073 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 07:28:39 เริ่มงาน
1074 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 / 4 / 2563 07:25:48 เริ่มงาน
1075 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 07:23:37 เริ่มงาน
1076 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 07:22:20
1077 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 07:22:15 เริ่มงาน
1078 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 07:21:46 เริ่มงาน
1079 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 29 / 4 / 2563 07:19:19 เริ่มงาน
1080 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 29 / 4 / 2563 07:11:24 เริ่มงาน
1081 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 07:07:47 เริ่มงาน
1082 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 / 4 / 2563 06:59:42 เริ่มงาน
1083 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 06:59:05 เริ่มงาน
1084 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 29 / 4 / 2563 05:50:10 เริ่มงาน
1085 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 18:40:12 เลิกงาน
1086 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 18:37:07 เลิกงาน
1087 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 18:34:25 เลิกงาน
1088 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 18:02:38 เลิกงาน
1089 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 18:00:58 เลิกงาน
1090 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ / / 17:46:43
1091 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 17:46:38 เลิกงาน
1092 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 17:40:23 เลิกงาน
1093 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 17:30:43 เลิกงาน
1094 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 17:26:29 เลิกงาน
1095 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 17:24:58 เลิกงาน
1096 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 4 / 2563 17:18:15 เลิกงาน
1097 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 17:17:39 เลิกงาน
1098 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 17:05:10 เลิกงาน
1099 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 17:03:56 เลิกงาน
1100 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 17:01:50 เลิกงาน
1101 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 16:59:26 เลิกงาน
1102 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 28 / 4 / 2563 16:57:02 เลิกงาน
1103 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 4 / 2563 16:56:40 เลิกงาน
1104 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 16:56:37 เลิกงาน
1105 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 16:55:52 เลิกงาน
1106 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 16:53:15 เลิกงาน
1107 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 16:53:01 เลิกงาน
1108 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 16:52:31 เลิกงาน
1109 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 16:52:08 เลิกงาน
1110 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 16:51:51 เลิกงาน
1111 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 16:51:45 เลิกงาน
1112 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 16:50:04 เลิกงาน
1113 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 16:49:00 เลิกงาน
1114 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 16:48:07 เลิกงาน
1115 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 28 / 4 / 2563 16:46:59 เลิกงาน
1116 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 4 / 2563 16:44:29 เลิกงาน
1117 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 16:43:40 เลิกงาน
1118 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 16:40:48 เลิกงาน
1119 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 16:40:22 เลิกงาน
1120 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 16:38:55 เลิกงาน
1121 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 08:24:14 เริ่มงาน
1122 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 08:21:11 เริ่มงาน
1123 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 08:12:18 เริ่มงาน
1124 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 08:08:09 เริ่มงาน
1125 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 08:07:41 เริ่มงาน
1126 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 08:07:07 เริ่มงาน
1127 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 08:03:52 เริ่มงาน
1128 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 08:03:10 เริ่มงาน
1129 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 08:02:45 เริ่มงาน
1130 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 4 / 2563 08:01:27 เริ่มงาน
1131 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 07:58:45 เริ่มงาน
1132 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 07:57:58 เริ่มงาน
1133 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 07:55:11 เริ่มงาน
1134 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 07:55:08 เริ่มงาน
1135 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 07:52:11 เริ่มงาน
1136 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 07:50:00 เริ่มงาน
1137 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 07:45:43 เริ่มงาน
1138 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 4 / 2563 07:44:22 เริ่มงาน
1139 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 07:44:19 เริ่มงาน
1140 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 07:43:40 เริ่มงาน
1141 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 28 / 4 / 2563 07:42:06 เริ่มงาน
1142 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 07:41:54 เริ่มงาน
1143 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 / 4 / 2563 07:41:44 เริ่มงาน
1144 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 07:40:32 เริ่มงาน
1145 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 07:40:18 เริ่มงาน
1146 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 28 / 4 / 2563 07:38:24 เริ่มงาน
1147 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน / / 07:36:44
1148 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 28 / 4 / 2563 07:36:38 เริ่มงาน
1149 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 07:34:53 เริ่มงาน
1150 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 / 4 / 2563 07:29:16 เริ่มงาน
1151 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 07:28:17 เริ่มงาน
1152 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ / / 07:27:25
1153 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 07:27:05 เริ่มงาน
1154 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 28 / 4 / 2563 07:18:26 เริ่มงาน
1155 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 28 / 4 / 2563 07:15:12 เริ่มงาน
1156 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 28 / 4 / 2563 05:46:52 เริ่มงาน
1157 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 19:48:52 เลิกงาน
1158 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 19:46:40 เลิกงาน
1159 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 27 / 4 / 2563 19:41:57 เลิกงาน
1160 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 4 / 2563 19:26:45 เลิกงาน
1161 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 18:55:37 เลิกงาน
1162 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 17:56:07 เลิกงาน
1163 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 17:34:46 เลิกงาน
1164 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 17:21:29 เลิกงาน
1165 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 17:17:11 เลิกงาน
1166 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 17:15:36 เลิกงาน
1167 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 27 / 4 / 2563 17:07:42 เลิกงาน
1168 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 4 / 2563 17:05:57 เลิกงาน
1169 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 17:03:54 เลิกงาน
1170 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 4 / 2563 17:00:35 เลิกงาน
1171 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 17:00:12 เลิกงาน
1172 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 / 4 / 2563 16:59:24 เลิกงาน
1173 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 16:59:21 เลิกงาน
1174 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 16:58:05 เลิกงาน
1175 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 16:55:40 เลิกงาน
1176 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 16:53:09 เลิกงาน
1177 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 27 / 4 / 2563 16:50:37 เลิกงาน
1178 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 16:49:50 เลิกงาน
1179 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 16:49:10 เลิกงาน
1180 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 16:48:48 เลิกงาน
1181 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 / 4 / 2563 16:48:12 เลิกงาน
1182 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 16:39:53 เลิกงาน
1183 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 16:38:33 เลิกงาน
1184 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 16:35:38 เลิกงาน
1185 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 4 / 2563 08:13:02 เริ่มงาน
1186 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 08:12:04 เริ่มงาน
1187 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 4 / 2563 08:01:12 เริ่มงาน
1188 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 27 / 4 / 2563 07:54:29 เริ่มงาน
1189 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 07:53:16 เริ่มงาน
1190 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 27 / 4 / 2563 07:49:16 เริ่มงาน
1191 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 07:48:44 เริ่มงาน
1192 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 07:48:25 เริ่มงาน
1193 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 07:47:22 เริ่มงาน
1194 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 07:43:29 เริ่มงาน
1195 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 07:34:40 เริ่มงาน
1196 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล / / 07:34:32
1197 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 07:34:23 เริ่มงาน
1198 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 27 / 4 / 2563 07:33:34 เริ่มงาน
1199 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 27 / 4 / 2563 07:32:25 เริ่มงาน
1200 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 07:31:14 เริ่มงาน
1201 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 / 4 / 2563 07:28:48 เริ่มงาน
1202 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 07:28:47 เริ่มงาน
1203 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 07:28:30 เริ่มงาน
1204 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 07:26:11 เริ่มงาน
1205 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 07:25:48 เริ่มงาน
1206 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 27 / 4 / 2563 07:24:44 เริ่มงาน
1207 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / 4 / 2563 07:19:35 เริ่มงาน
1208 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 07:17:27 เริ่มงาน
1209 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 07:15:46 เริ่มงาน
1210 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 27 / 4 / 2563 07:09:51 เริ่มงาน
1211 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 07:08:57 เริ่มงาน
1212 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 27 / 4 / 2563 07:08:34 เริ่มงาน
1213 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 20:35:50 เลิกงาน
1214 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 18:58:08 เลิกงาน
1215 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 18:53:01 เลิกงาน
1216 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 18:37:24 เลิกงาน
1217 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 18:04:13 เลิกงาน
1218 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 17:54:37 เลิกงาน
1219 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 17:51:30 เลิกงาน
1220 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 17:43:04 เลิกงาน
1221 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 17:24:26 เลิกงาน
1222 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 17:23:49 เลิกงาน
1223 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 17:22:37 เลิกงาน
1224 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 17:13:42 เลิกงาน
1225 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 17:10:33 เลิกงาน
1226 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 24 / 4 / 2563 17:09:24 เลิกงาน
1227 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 17:04:06 เลิกงาน
1228 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 17:02:08 เลิกงาน
1229 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 24 / 4 / 2563 16:58:11 เลิกงาน
1230 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 24 / 4 / 2563 16:57:50 เลิกงาน
1231 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 16:57:23 เลิกงาน
1232 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 16:50:50 เลิกงาน
1233 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 16:50:43 เลิกงาน
1234 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 16:49:39 เลิกงาน
1235 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 16:48:04 เลิกงาน
1236 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 16:44:21 เลิกงาน
1237 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 24 / 4 / 2563 16:40:26 เลิกงาน
1238 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 24 / 4 / 2563 16:39:45 เลิกงาน
1239 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 16:39:36 เลิกงาน
1240 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 16:34:32 เลิกงาน
1241 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 08:14:24 เริ่มงาน
1242 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 24 / 4 / 2563 08:12:58 เริ่มงาน
1243 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 24 / 4 / 2563 07:56:48 เริ่มงาน
1244 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 07:54:50 เริ่มงาน
1245 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 07:53:40 เริ่มงาน
1246 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 07:53:36 เริ่มงาน
1247 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 07:53:05 เริ่มงาน
1248 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 07:49:23 เริ่มงาน
1249 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 07:47:36 เริ่มงาน
1250 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 07:47:35 เริ่มงาน
1251 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 07:46:05 เริ่มงาน
1252 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 24 / 4 / 2563 07:44:26 เริ่มงาน
1253 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 24 / 4 / 2563 07:44:11 เริ่มงาน
1254 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 07:40:56 เริ่มงาน
1255 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 07:38:55 เริ่มงาน
1256 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 07:37:58 เริ่มงาน
1257 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 07:33:07 เริ่มงาน
1258 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 07:29:23 เริ่มงาน
1259 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 24 / 4 / 2563 07:28:56 เริ่มงาน
1260 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 / 4 / 2563 07:28:38 เลิกงาน
1261 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 07:23:43 เริ่มงาน
1262 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 24 / 4 / 2563 07:23:30 เริ่มงาน
1263 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 07:20:32 เริ่มงาน
1264 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / 4 / 2563 07:18:17 เริ่มงาน
1265 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 07:15:50 เริ่มงาน
1266 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 / 4 / 2563 07:08:46 เริ่มงาน
1267 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 06:58:23 เริ่มงาน
1268 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 06:57:28 เริ่มงาน
1269 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 24 / 4 / 2563 06:56:41 เริ่มงาน
1270 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24 / 4 / 2563 06:00:23 เริ่มงาน
1271 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 18:34:53 เลิกงาน
1272 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 18:10:31 เลิกงาน
1273 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 18:04:30 เลิกงาน
1274 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 17:50:15 เลิกงาน
1275 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 17:44:42 เลิกงาน
1276 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 17:44:34 เลิกงาน
1277 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 17:21:05 เลิกงาน
1278 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 17:20:55 เลิกงาน
1279 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 17:14:45 เลิกงาน
1280 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 17:13:24 เลิกงาน
1281 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 17:09:55 เลิกงาน
1282 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 17:09:44 เลิกงาน
1283 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 17:08:05 เลิกงาน
1284 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 23 / 4 / 2563 17:03:05 เลิกงาน
1285 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 17:02:40 เลิกงาน
1286 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 17:01:22 เลิกงาน
1287 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 17:00:45 เลิกงาน
1288 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 16:58:05 เลิกงาน
1289 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 16:57:18 เลิกงาน
1290 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 16:55:40 เลิกงาน
1291 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 16:52:01 เลิกงาน
1292 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 16:51:53 เลิกงาน
1293 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 16:49:46 เลิกงาน
1294 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 16:46:52 เลิกงาน
1295 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 16:45:26 เลิกงาน
1296 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 16:41:18 เลิกงาน
1297 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 23 / 4 / 2563 16:39:51 เลิกงาน
1298 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 16:38:21 เลิกงาน
1299 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 / 4 / 2563 16:35:45 เลิกงาน
1300 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 16:34:17 เลิกงาน
1301 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 16:33:54 เลิกงาน
1302 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 / 4 / 2563 16:30:10 เลิกงาน
1303 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 08:18:19 เริ่มงาน
1304 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 08:17:36 เริ่มงาน
1305 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 08:13:55 เริ่มงาน
1306 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 23 / 4 / 2563 08:13:06 เริ่มงาน
1307 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 08:03:52 เริ่มงาน
1308 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 08:02:46 เริ่มงาน
1309 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 08:01:06 เริ่มงาน
1310 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 07:58:13 เริ่มงาน
1311 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 07:58:04 เริ่มงาน
1312 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 07:54:51 เริ่มงาน
1313 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 07:53:34 เริ่มงาน
1314 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 07:52:01 เริ่มงาน
1315 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 07:51:54 เริ่มงาน
1316 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 07:51:19 เริ่มงาน
1317 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 07:50:52 เริ่มงาน
1318 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 07:50:40 เริ่มงาน
1319 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 07:49:31 เริ่มงาน
1320 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 07:48:30 เริ่มงาน
1321 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 23 / 4 / 2563 07:47:45 เริ่มงาน
1322 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 07:47:33 เริ่มงาน
1323 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 07:46:06 เริ่มงาน
1324 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 07:43:34 เริ่มงาน
1325 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 07:43:24 เริ่มงาน
1326 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 23 / 4 / 2563 07:40:02 เริ่มงาน
1327 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 07:37:48 เริ่มงาน
1328 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 23 / 4 / 2563 07:35:23 เริ่มงาน
1329 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน / / 07:34:55
1330 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 07:33:23 เริ่มงาน
1331 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 / 4 / 2563 07:31:36 เริ่มงาน
1332 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 / 4 / 2563 07:28:35 เริ่มงาน
1333 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 07:28:16 เริ่มงาน
1334 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 23 / 4 / 2563 07:28:15 เริ่มงาน
1335 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 07:23:02 เริ่มงาน
1336 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 / 4 / 2563 07:13:46 เริ่มงาน
1337 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 06:58:33 เริ่มงาน
1338 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 23 / 4 / 2563 05:23:02 เริ่มงาน
1339 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 19:08:43 เลิกงาน
1340 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 19:03:44 เลิกงาน
1341 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 18:37:11 เลิกงาน
1342 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 17:45:57 เลิกงาน
1343 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 4 / 2563 17:41:05 เลิกงาน
1344 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 17:13:25 เลิกงาน
1345 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 17:06:53 เลิกงาน
1346 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 17:03:22 เลิกงาน
1347 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 4 / 2563 17:01:29 เลิกงาน
1348 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 17:00:03 เลิกงาน
1349 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 16:59:52 เลิกงาน
1350 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 16:59:39 เลิกงาน
1351 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 16:58:12 เลิกงาน
1352 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 4 / 2563 16:56:25 เลิกงาน
1353 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 16:54:18 เลิกงาน
1354 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 4 / 2563 16:53:23 เลิกงาน
1355 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 16:52:09 เลิกงาน
1356 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 22 / 4 / 2563 16:52:06 เลิกงาน
1357 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 16:50:58 เลิกงาน
1358 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 4 / 2563 16:50:35 เลิกงาน
1359 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 4 / 2563 16:47:09 เลิกงาน
1360 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 16:47:07 เลิกงาน
1361 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 16:46:53 เลิกงาน
1362 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 16:45:10 เลิกงาน
1363 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 4 / 2563 16:43:48 เลิกงาน
1364 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 16:40:25 เลิกงาน
1365 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 4 / 2563 16:35:23 เลิกงาน
1366 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 22 / 4 / 2563 16:33:16 เลิกงาน
1367 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 22 / 4 / 2563 16:33:03 เลิกงาน
1368 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 08:31:17 เริ่มงาน
1369 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 08:13:30 เริ่มงาน
1370 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 08:08:59 เริ่มงาน
1371 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 4 / 2563 08:08:01 เริ่มงาน
1372 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 08:03:01 เริ่มงาน
1373 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 08:02:09 เริ่มงาน
1374 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 08:00:35 เริ่มงาน
1375 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 07:59:35 เริ่มงาน
1376 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 07:58:48 เริ่มงาน
1377 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 07:58:37 เริ่มงาน
1378 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 07:58:35 เริ่มงาน
1379 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 4 / 2563 07:56:44 เริ่มงาน
1380 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 4 / 2563 07:50:27 เริ่มงาน
1381 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 22 / 4 / 2563 07:50:23 เริ่มงาน
1382 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 07:49:56 เริ่มงาน
1383 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 22 / 4 / 2563 07:49:39 เริ่มงาน
1384 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 07:44:58 เริ่มงาน
1385 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 07:43:41 เริ่มงาน
1386 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 4 / 2563 07:42:12 เริ่มงาน
1387 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 22 / 4 / 2563 07:41:32 เริ่มงาน
1388 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 07:41:09 เริ่มงาน
1389 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 / 4 / 2563 07:40:58 เริ่มงาน
1390 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 07:38:50 เริ่มงาน
1391 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 4 / 2563 07:37:46 เริ่มงาน
1392 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / 4 / 2563 07:35:55 เริ่มงาน
1393 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 07:33:21 เริ่มงาน
1394 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 07:33:06 เริ่มงาน
1395 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 07:32:33 เริ่มงาน
1396 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 22 / 4 / 2563 07:26:07 เริ่มงาน
1397 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 22 / 4 / 2563 07:25:33 เริ่มงาน
1398 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 22 / 4 / 2563 07:23:58 เริ่มงาน
1399 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 22 / 4 / 2563 07:18:29 เริ่มงาน
1400 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 19:35:20 เลิกงาน
1401 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 18:35:05 เลิกงาน
1402 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 18:27:39 เลิกงาน
1403 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 18:07:14 เลิกงาน
1404 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 17:59:33 เลิกงาน
1405 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 17:42:19 เลิกงาน
1406 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 17:26:11 เลิกงาน
1407 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 4 / 2563 17:18:58 เลิกงาน
1408 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 17:09:55 เลิกงาน
1409 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 4 / 2563 17:06:14 เลิกงาน
1410 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 17:03:50 เลิกงาน
1411 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 17:00:30 เลิกงาน
1412 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 17:00:14 เลิกงาน
1413 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 16:58:30 เลิกงาน
1414 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 16:56:22 เลิกงาน
1415 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 4 / 2563 16:55:26 เลิกงาน
1416 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 4 / 2563 16:54:57 เลิกงาน
1417 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 16:49:59 เลิกงาน
1418 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 4 / 2563 16:49:27 เลิกงาน
1419 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 4 / 2563 16:48:08 เลิกงาน
1420 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 4 / 2563 16:47:08 เลิกงาน
1421 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 16:46:36 เลิกงาน
1422 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 4 / 2563 16:46:15 เลิกงาน
1423 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 16:44:21 เลิกงาน
1424 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 16:42:17 เลิกงาน
1425 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 16:39:18 เลิกงาน
1426 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 16:35:27 เลิกงาน
1427 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 16:31:58 เลิกงาน
1428 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 4 / 2563 08:12:04 เริ่มงาน
1429 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 4 / 2563 08:10:38 เริ่มงาน
1430 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 08:09:18 เริ่มงาน
1431 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 4 / 2563 08:05:11 เริ่มงาน
1432 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 08:02:55 เริ่มงาน
1433 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 07:59:49 เริ่มงาน
1434 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 07:58:41 เริ่มงาน
1435 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 07:58:30 เริ่มงาน
1436 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 07:58:22 เริ่มงาน
1437 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 07:50:58 เริ่มงาน
1438 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 4 / 2563 07:49:42 เริ่มงาน
1439 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 07:47:26 เริ่มงาน
1440 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 07:46:14 เริ่มงาน
1441 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 07:44:36 เริ่มงาน
1442 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 07:44:13 เริ่มงาน
1443 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 07:42:22 เริ่มงาน
1444 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 4 / 2563 07:40:40 เริ่มงาน
1445 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / 4 / 2563 07:34:21 เริ่มงาน
1446 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 21 / 4 / 2563 07:34:06 เริ่มงาน
1447 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 / 4 / 2563 07:29:26 เริ่มงาน
1448 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 07:28:10 เริ่มงาน
1449 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 07:23:01 เริ่มงาน
1450 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 07:22:49 เริ่มงาน
1451 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 21 / 4 / 2563 07:22:47 เริ่มงาน
1452 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 07:17:40 เริ่มงาน
1453 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 21 / 4 / 2563 07:15:39 เริ่มงาน
1454 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 07:15:14 เริ่มงาน
1455 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 21 / 4 / 2563 06:54:02 เริ่มงาน
1456 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 21 / 4 / 2563 05:58:00 เริ่มงาน
1457 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 19:58:45 เลิกงาน
1458 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 19:56:02 เลิกงาน
1459 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 18:28:47 เลิกงาน
1460 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 17:58:21 เลิกงาน
1461 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 17:52:09 เลิกงาน
1462 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 17:51:58 เลิกงาน
1463 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 17:36:04 เลิกงาน
1464 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 17:36:02 เลิกงาน
1465 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 17:29:46 เลิกงาน
1466 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 17:28:58 เลิกงาน
1467 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 17:27:57 เลิกงาน
1468 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 17:27:12 เลิกงาน
1469 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 17:19:31 เลิกงาน
1470 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 4 / 2563 17:19:21 เลิกงาน
1471 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 17:17:19 เลิกงาน
1472 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 17:15:09 เลิกงาน
1473 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 17:14:46 เลิกงาน
1474 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 17:06:33 เลิกงาน
1475 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 17:04:06 เลิกงาน
1476 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 17:03:23 เลิกงาน
1477 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 16:54:40 เลิกงาน
1478 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 16:52:16 เลิกงาน
1479 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 16:45:15 เลิกงาน
1480 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 16:44:09 เลิกงาน
1481 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 16:43:42 เลิกงาน
1482 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 16:42:11 เลิกงาน
1483 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 16:42:00 เลิกงาน
1484 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 16:41:00 เลิกงาน
1485 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 4 / 2563 16:40:56 เลิกงาน
1486 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 16:39:34 เลิกงาน
1487 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 16:34:11 เลิกงาน
1488 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 16:33:47 เลิกงาน
1489 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 16:33:29 เลิกงาน
1490 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 16:30:58 เลิกงาน
1491 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 08:13:49 เริ่มงาน
1492 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 08:06:47 เริ่มงาน
1493 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 08:05:40 เริ่มงาน
1494 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 08:04:29 เริ่มงาน
1495 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 08:03:30 เริ่มงาน
1496 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 08:02:35 เริ่มงาน
1497 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 08:01:59 เริ่มงาน
1498 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 08:00:39 เริ่มงาน
1499 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 07:59:19 เริ่มงาน
1500 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 07:57:52 เริ่มงาน
1501 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 07:57:44 เริ่มงาน
1502 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 07:57:42 เริ่มงาน
1503 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 4 / 2563 07:57:11 เริ่มงาน
1504 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 07:56:12 เริ่มงาน
1505 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 07:55:15 เริ่มงาน
1506 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 07:53:25 เริ่มงาน
1507 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 07:53:14 เริ่มงาน
1508 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 07:47:49 เริ่มงาน
1509 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 07:46:38 เริ่มงาน
1510 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 07:45:53 เริ่มงาน
1511 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 07:43:50 เริ่มงาน
1512 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 07:41:46 เริ่มงาน
1513 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 07:40:19 เริ่มงาน
1514 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 07:39:14 เริ่มงาน
1515 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 07:36:06 เริ่มงาน
1516 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 20 / 4 / 2563 07:30:02 เริ่มงาน
1517 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 07:29:58 เริ่มงาน
1518 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 07:28:27 เริ่มงาน
1519 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 07:26:26 เริ่มงาน
1520 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 / 4 / 2563 07:17:15 เริ่มงาน
1521 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 20 / 4 / 2563 07:17:07 เริ่มงาน
1522 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 / 4 / 2563 07:15:55 เริ่มงาน
1523 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 20 / 4 / 2563 07:12:26 เริ่มงาน
1524 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 20 / 4 / 2563 07:10:30 เริ่มงาน
1525 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 07:09:57 เริ่มงาน
1526 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 20 / 4 / 2563 06:25:00 เริ่มงาน
1527 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 19:23:33 เลิกงาน
1528 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 18:47:18 เลิกงาน
1529 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 17 / 4 / 2563 18:39:58 เลิกงาน
1530 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 18:21:19 เลิกงาน
1531 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 17:43:52 เลิกงาน
1532 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 17:21:56 เลิกงาน
1533 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 17:21:34 เลิกงาน
1534 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 17:16:31 เลิกงาน
1535 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 17:09:14 เลิกงาน
1536 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 17:09:00 เลิกงาน
1537 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 17:05:02 เลิกงาน
1538 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 17:03:19 เลิกงาน
1539 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 17:00:12 เลิกงาน
1540 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 16:55:09 เลิกงาน
1541 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 16:54:01 เลิกงาน
1542 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 16:54:01 เลิกงาน
1543 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 16:53:37 เลิกงาน
1544 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 16:51:55 เลิกงาน
1545 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 16:50:09 เลิกงาน
1546 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 16:48:36 เลิกงาน
1547 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 16:44:47 เลิกงาน
1548 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 16:43:31 เลิกงาน
1549 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 16:41:11 เลิกงาน
1550 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 17 / 4 / 2563 16:41:03 เลิกงาน
1551 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 16:40:51 เลิกงาน
1552 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 17 / 4 / 2563 16:39:27 เลิกงาน
1553 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 16:38:27 เลิกงาน
1554 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 17 / 4 / 2563 16:38:09 เลิกงาน
1555 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 16:35:52 เลิกงาน
1556 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 16:35:46 เลิกงาน
1557 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 16:30:47 เลิกงาน
1558 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 08:11:32 เริ่มงาน
1559 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 08:08:47 เริ่มงาน
1560 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 08:08:12 เริ่มงาน
1561 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 08:03:20 เริ่มงาน
1562 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 08:01:20 เริ่มงาน
1563 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 17 / 4 / 2563 08:00:10 เริ่มงาน
1564 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 07:58:33 เริ่มงาน
1565 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 07:56:41 เริ่มงาน
1566 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 17 / 4 / 2563 07:55:04 เริ่มงาน
1567 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 07:54:51 เริ่มงาน
1568 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 07:52:58 เริ่มงาน
1569 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 17 / 4 / 2563 07:52:36 เริ่มงาน
1570 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 07:46:54 เริ่มงาน
1571 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 07:46:21 เริ่มงาน
1572 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 07:45:34 เริ่มงาน
1573 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 17 / 4 / 2563 07:44:04 เริ่มงาน
1574 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 07:41:53 เริ่มงาน
1575 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 07:41:52 เริ่มงาน
1576 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 / 4 / 2563 07:40:50 เริ่มงาน
1577 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 07:40:24 เริ่มงาน
1578 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 07:36:26 เริ่มงาน
1579 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 07:35:30 เริ่มงาน
1580 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 07:34:44 เริ่มงาน
1581 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 07:30:57 เริ่มงาน
1582 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 07:29:26 เริ่มงาน
1583 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / 4 / 2563 07:26:33 เริ่มงาน
1584 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 07:20:51 เริ่มงาน
1585 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 07:20:49 เริ่มงาน
1586 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 17 / 4 / 2563 07:15:12 เริ่มงาน
1587 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 17 / 4 / 2563 07:13:39 เริ่มงาน
1588 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 17 / 4 / 2563 07:11:54 เริ่มงาน
1589 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 18:33:06 เลิกงาน
1590 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 18:05:00 เลิกงาน
1591 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 18:04:09 เลิกงาน
1592 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 17:53:12 เลิกงาน
1593 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 17:33:00 เลิกงาน
1594 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 17:31:54 เลิกงาน
1595 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 17:30:49 เลิกงาน
1596 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 17:23:21 เลิกงาน
1597 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 17:21:52 เลิกงาน
1598 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 17:18:33 เลิกงาน
1599 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 17:17:00 เลิกงาน
1600 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 17:13:08 เลิกงาน
1601 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 17:12:35 เลิกงาน
1602 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 17:07:30 เลิกงาน
1603 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 17:07:16 เลิกงาน
1604 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 16 / 4 / 2563 17:03:39 เลิกงาน
1605 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 17:01:27 เลิกงาน
1606 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 16:59:46 เลิกงาน
1607 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 16:58:38 เลิกงาน
1608 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 16:57:32 เลิกงาน
1609 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 16:57:11 เลิกงาน
1610 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 / 4 / 2563 16:50:34 เลิกงาน
1611 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 16:48:41 เลิกงาน
1612 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 16:47:33 เลิกงาน
1613 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 16:42:59 เลิกงาน
1614 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 16:42:28 เลิกงาน
1615 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 16:41:47 เลิกงาน
1616 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 16:40:17 เลิกงาน
1617 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 16:40:08 เลิกงาน
1618 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 16 / 4 / 2563 16:38:14 เลิกงาน
1619 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 16:36:54 เลิกงาน
1620 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 16:34:43 เลิกงาน
1621 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 16:32:54 เลิกงาน
1622 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 16:29:20 เลิกงาน
1623 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 16:29:05 เลิกงาน
1624 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 08:14:26 เริ่มงาน
1625 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 08:13:18 เริ่มงาน
1626 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 08:07:30 เริ่มงาน
1627 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 16 / 4 / 2563 08:05:16 เริ่มงาน
1628 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 08:03:10 เริ่มงาน
1629 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 07:59:50 เริ่มงาน
1630 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 07:59:24 เริ่มงาน
1631 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 07:58:44 เริ่มงาน
1632 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 07:58:32 เริ่มงาน
1633 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 16 / 4 / 2563 07:57:40 เริ่มงาน
1634 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 07:57:08 เริ่มงาน
1635 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 07:57:03 เริ่มงาน
1636 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 07:56:57 เริ่มงาน
1637 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 07:56:50 เริ่มงาน
1638 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 07:56:06 เริ่มงาน
1639 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 07:54:09 เริ่มงาน
1640 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 07:54:00 เริ่มงาน
1641 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 07:53:21 เริ่มงาน
1642 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 16 / 4 / 2563 07:53:14 เริ่มงาน
1643 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 07:52:53 เริ่มงาน
1644 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 07:52:10 เริ่มงาน
1645 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 07:49:53 เริ่มงาน
1646 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 07:48:41 เริ่มงาน
1647 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 07:48:16 เริ่มงาน
1648 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 07:46:17 เริ่มงาน
1649 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 07:42:58 เริ่มงาน
1650 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 07:42:47 เริ่มงาน
1651 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 / 4 / 2563 07:31:35 เริ่มงาน
1652 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 07:31:32 เริ่มงาน
1653 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 16 / 4 / 2563 07:29:55 เริ่มงาน
1654 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 07:28:31 เริ่มงาน
1655 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 / 4 / 2563 07:27:06 เริ่มงาน
1656 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 16 / 4 / 2563 07:24:11 เริ่มงาน
1657 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 16 / 4 / 2563 07:00:33 เริ่มงาน
1658 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 18:30:39 เลิกงาน
1659 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 17:46:10 เลิกงาน
1660 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:41:06 เลิกงาน
1661 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:38:11 เลิกงาน
1662 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:37:53 เลิกงาน
1663 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:37:22 เลิกงาน
1664 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 17:28:13 เลิกงาน
1665 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 17:27:24 เลิกงาน
1666 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 17:25:28 เลิกงาน
1667 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:21:11 เลิกงาน
1668 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:19:22 เลิกงาน
1669 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:17:59 เลิกงาน
1670 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:15:35 เลิกงาน
1671 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:08:38 เลิกงาน
1672 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 17:06:45 เลิกงาน
1673 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 16:57:11 เลิกงาน
1674 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 4 / 2563 16:54:15 เลิกงาน
1675 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 4 / 2563 16:53:57 เลิกงาน
1676 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 16:50:37 เลิกงาน
1677 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 16:50:24 เลิกงาน
1678 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 4 / 2563 16:46:17 เลิกงาน
1679 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 4 / 2563 16:45:13 เลิกงาน
1680 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 16:44:15 เลิกงาน
1681 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 16:42:46 เลิกงาน
1682 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 16:42:39 เลิกงาน
1683 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 16:42:06 เลิกงาน
1684 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 16:41:47 เลิกงาน
1685 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 4 / 2563 16:40:25 เลิกงาน
1686 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 16:39:22 เลิกงาน
1687 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 16:37:11 เลิกงาน
1688 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 16:36:54 เลิกงาน
1689 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 16:36:36 เลิกงาน
1690 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 4 / 2563 16:36:15 เลิกงาน
1691 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 4 / 2563 16:33:47 เลิกงาน
1692 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 09:16:28 เริ่มงาน
1693 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 08:08:05 เริ่มงาน
1694 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 08:06:18 เริ่มงาน
1695 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 4 / 2563 08:05:55 เริ่มงาน
1696 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 08:02:22 เริ่มงาน
1697 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 08:01:09 เริ่มงาน
1698 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 07:58:52 เริ่มงาน
1699 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 07:57:45 เริ่มงาน
1700 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 07:55:51 เริ่มงาน
1701 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 07:54:09 เริ่มงาน
1702 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 4 / 2563 07:52:35 เริ่มงาน
1703 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 07:52:32 เริ่มงาน
1704 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 07:52:05 เริ่มงาน
1705 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 07:51:54 เริ่มงาน
1706 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 4 / 2563 07:49:56 เริ่มงาน
1707 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 07:48:56 เริ่มงาน
1708 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 4 / 2563 07:47:32 เริ่มงาน
1709 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 07:44:17 เริ่มงาน
1710 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 07:44:13 เริ่มงาน
1711 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 07:43:14 เริ่มงาน
1712 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 4 / 2563 07:41:00 เริ่มงาน
1713 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 07:38:33 เริ่มงาน
1714 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 15 / 4 / 2563 07:38:19 เริ่มงาน
1715 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 07:37:30 เริ่มงาน
1716 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 4 / 2563 07:36:40 เริ่มงาน
1717 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 07:35:39 เริ่มงาน
1718 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 15 / 4 / 2563 07:30:37 เริ่มงาน
1719 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 07:30:20 เริ่มงาน
1720 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 15 / 4 / 2563 07:28:37 เริ่มงาน
1721 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 07:06:29 เริ่มงาน
1722 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / 4 / 2563 07:05:25 เริ่มงาน
1723 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 15 / 4 / 2563 07:01:57 เริ่มงาน
1724 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 / 4 / 2563 07:01:39 เริ่มงาน
1725 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 15 / 4 / 2563 06:40:56 เริ่มงาน
1726 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 20:38:19 เลิกงาน
1727 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 19:43:38 เลิกงาน
1728 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 18:51:27 เลิกงาน
1729 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 18:35:43 เลิกงาน
1730 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 18:28:38 เลิกงาน
1731 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 18:20:38 เลิกงาน
1732 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 18:08:13 เลิกงาน
1733 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 17:41:41 เลิกงาน
1734 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 17:25:01 เลิกงาน
1735 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 17:22:00 เลิกงาน
1736 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 17:19:28 เลิกงาน
1737 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 17:14:45 เลิกงาน
1738 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 17:10:17 เลิกงาน
1739 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 17:09:34 เลิกงาน
1740 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 16:55:49 เลิกงาน
1741 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 16:52:59 เลิกงาน
1742 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 4 / 2563 16:51:37 เลิกงาน
1743 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 16:47:28 เลิกงาน
1744 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 16:44:05 เลิกงาน
1745 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 16:44:05 เลิกงาน
1746 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 16:42:06 เลิกงาน
1747 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 16:41:31 เลิกงาน
1748 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 4 / 2563 16:39:53 เลิกงาน
1749 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 4 / 2563 16:39:33 เลิกงาน
1750 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 16:39:16 เลิกงาน
1751 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 4 / 2563 16:37:09 เลิกงาน
1752 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 16:36:23 เลิกงาน
1753 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 16:34:57 เลิกงาน
1754 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 4 / 2563 16:34:27 เลิกงาน
1755 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 16:34:05 เลิกงาน
1756 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 16:32:42 เลิกงาน
1757 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 08:13:48 เริ่มงาน
1758 นางสาวปณิธี  อำพนพนารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 4 / 2563 08:07:16 เริ่มงาน
1759 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 08:03:30 เริ่มงาน
1760 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 4 / 2563 08:02:55 เริ่มงาน
1761 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 08:02:32 เริ่มงาน
1762 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 07:58:27 เริ่มงาน
1763 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 07:57:56 เริ่มงาน
1764 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 07:57:22 เริ่มงาน
1765 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 07:56:25 เริ่มงาน
1766 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 4 / 2563 07:55:28 เริ่มงาน
1767 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 07:55:08 เริ่มงาน
1768 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 07:54:20 เริ่มงาน
1769 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 07:54:06 เริ่มงาน
1770 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 07:53:55 เริ่มงาน
1771 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 07:52:19 เริ่มงาน
1772 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / 4 / 2563 07:49:19 เริ่มงาน
1773 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 07:48:28 เริ่มงาน
1774 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 07:46:17 เริ่มงาน
1775 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 07:43:17 เริ่มงาน
1776 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 07:42:29 เริ่มงาน
1777 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 14 / 4 / 2563 07:40:16 เริ่มงาน
1778 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 07:36:28 เริ่มงาน
1779 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 / 4 / 2563 07:33:49 เริ่มงาน
1780 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 07:30:35 เริ่มงาน
1781 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 14 / 4 / 2563 07:29:56 เริ่มงาน
1782 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 07:29:29 เริ่มงาน
1783 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 07:28:20 เริ่มงาน
1784 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 07:27:31 เริ่มงาน
1785 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 14 / 4 / 2563 07:24:56 เริ่มงาน
1786 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 14 / 4 / 2563 07:20:17 เริ่มงาน
1787 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 14 / 4 / 2563 07:13:13 เริ่มงาน
1788 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 19:44:45 เลิกงาน
1789 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 18:53:14 เลิกงาน
1790 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 18:33:26 เลิกงาน
1791 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 18:15:25 เลิกงาน
1792 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 4 / 2563 17:45:21 เลิกงาน
1793 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 17:43:44 เลิกงาน
1794 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 17:41:23 เลิกงาน
1795 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 17:32:22 เลิกงาน
1796 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 17:16:40 เลิกงาน
1797 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 17:07:10 เลิกงาน
1798 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 17:03:49 เลิกงาน
1799 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 17:02:24 เลิกงาน
1800 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 17:02:06 เลิกงาน
1801 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 17:00:01 เลิกงาน
1802 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 4 / 2563 16:57:38 เลิกงาน
1803 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 16:57:10 เลิกงาน
1804 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 16:54:13 เลิกงาน
1805 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 16:53:49 เลิกงาน
1806 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 16:53:46 เลิกงาน
1807 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 16:45:03 เลิกงาน
1808 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 4 / 2563 16:42:34 เลิกงาน
1809 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 16:42:23 เลิกงาน
1810 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 16:41:18 เลิกงาน
1811 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 4 / 2563 16:40:15 เลิกงาน
1812 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 16:38:01 เลิกงาน
1813 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 16:37:23 เลิกงาน
1814 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 16:36:50 เลิกงาน
1815 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 4 / 2563 16:36:41 เลิกงาน
1816 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 16:34:28 เลิกงาน
1817 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 4 / 2563 16:33:35 เลิกงาน
1818 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 4 / 2563 16:33:26 เลิกงาน
1819 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 16:32:26 เลิกงาน
1820 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 08:25:43 เริ่มงาน
1821 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 08:19:18 เริ่มงาน
1822 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 08:05:28 เริ่มงาน
1823 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 08:04:49 เริ่มงาน
1824 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 4 / 2563 08:02:20 เริ่มงาน
1825 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 08:01:02 เริ่มงาน
1826 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 4 / 2563 07:59:49 เริ่มงาน
1827 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 07:59:23 เริ่มงาน
1828 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 07:58:56 เริ่มงาน
1829 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 07:58:44 เริ่มงาน
1830 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 4 / 2563 07:58:41 เริ่มงาน
1831 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 07:57:29 เริ่มงาน
1832 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 07:56:32 เริ่มงาน
1833 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 07:54:00 เริ่มงาน
1834 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 07:48:33 เริ่มงาน
1835 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 4 / 2563 07:47:24 เริ่มงาน
1836 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 13 / 4 / 2563 07:47:19 เริ่มงาน
1837 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 / 4 / 2563 07:45:25 เริ่มงาน
1838 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 13 / 4 / 2563 07:43:07 เริ่มงาน
1839 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 07:42:43 เริ่มงาน
1840 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 07:39:24 เริ่มงาน
1841 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 07:37:20 เริ่มงาน
1842 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 07:35:28 เริ่มงาน
1843 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 13 / 4 / 2563 07:33:01 เริ่มงาน
1844 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 07:30:47 เริ่มงาน
1845 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 07:26:06 เริ่มงาน
1846 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 07:19:33 เริ่มงาน
1847 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 / 4 / 2563 07:17:04 เริ่มงาน
1848 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 07:14:26 เริ่มงาน
1849 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 13 / 4 / 2563 07:04:28 เริ่มงาน
1850 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 13 / 4 / 2563 06:34:31 เริ่มงาน
1851 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 19:56:49 เลิกงาน
1852 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 18:19:48 เลิกงาน
1853 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 18:04:52 เลิกงาน
1854 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 18:00:47 เลิกงาน
1855 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 17:31:09 เลิกงาน
1856 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 17:25:22 เลิกงาน
1857 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 17:22:05 เลิกงาน
1858 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 17:21:35 เลิกงาน
1859 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 17:12:37 เลิกงาน
1860 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 17:02:26 เลิกงาน
1861 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 17:00:33 เลิกงาน
1862 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 17:00:29 เลิกงาน
1863 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 16:58:56 เลิกงาน
1864 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 16:56:32 เลิกงาน
1865 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 10 / 4 / 2563 16:53:57 เลิกงาน
1866 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 16:52:55 เลิกงาน
1867 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 10 / 4 / 2563 16:52:50 เลิกงาน
1868 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 16:50:07 เลิกงาน
1869 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 16:45:05 เลิกงาน
1870 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 16:44:26 เลิกงาน
1871 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 16:40:21 เลิกงาน
1872 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 / 4 / 2563 16:39:00 เลิกงาน
1873 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 16:35:22 เลิกงาน
1874 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 10 / 4 / 2563 16:34:49 เลิกงาน
1875 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 16:31:42 เลิกงาน
1876 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 16:30:52 เลิกงาน
1877 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 08:17:23 เริ่มงาน
1878 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 08:05:16 เริ่มงาน
1879 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 07:57:20 เริ่มงาน
1880 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 07:56:12 เริ่มงาน
1881 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 07:55:47 เริ่มงาน
1882 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 07:51:57 เริ่มงาน
1883 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 07:50:44 เริ่มงาน
1884 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 07:50:38 เริ่มงาน
1885 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 10 / 4 / 2563 07:50:21 เริ่มงาน
1886 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 07:50:19 เริ่มงาน
1887 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 07:47:12 เริ่มงาน
1888 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 / 4 / 2563 07:46:25 เริ่มงาน
1889 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 07:45:56 เริ่มงาน
1890 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 07:43:11 เริ่มงาน
1891 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 07:40:27 เริ่มงาน
1892 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 07:33:48 เริ่มงาน
1893 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 07:32:57 เริ่มงาน
1894 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 10 / 4 / 2563 07:30:22 เริ่มงาน
1895 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 07:28:26 เริ่มงาน
1896 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 07:20:45 เริ่มงาน
1897 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 07:20:22 เริ่มงาน
1898 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 07:19:33 เริ่มงาน
1899 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 10 / 4 / 2563 07:07:00 เริ่มงาน
1900 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 / 4 / 2563 07:03:12 เริ่มงาน
1901 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 10 / 4 / 2563 06:54:37 เริ่มงาน
1902 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 10 / 4 / 2563 05:54:04 เริ่มงาน
1903 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 19:03:20 เลิกงาน
1904 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 17:48:04 เลิกงาน
1905 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 17:40:29 เลิกงาน
1906 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 17:33:13 เลิกงาน
1907 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 17:22:32 เลิกงาน
1908 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 17:19:45 เลิกงาน
1909 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 17:19:20 เลิกงาน
1910 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 17:13:07 เลิกงาน
1911 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 17:06:59 เลิกงาน
1912 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 17:06:29 เลิกงาน
1913 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 17:06:29 เลิกงาน
1914 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 17:02:58 เลิกงาน
1915 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 17:00:55 เลิกงาน
1916 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 16:58:05 เลิกงาน
1917 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 16:57:37 เลิกงาน
1918 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 16:56:19 เลิกงาน
1919 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 16:55:00 เลิกงาน
1920 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 16:54:08 เลิกงาน
1921 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 16:54:04 เลิกงาน
1922 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 16:54:03 เลิกงาน
1923 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 16:50:47 เลิกงาน
1924 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 16:50:16 เลิกงาน
1925 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 16:49:00 เลิกงาน
1926 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 16:47:51 เลิกงาน
1927 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 16:45:35 เลิกงาน
1928 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 16:43:58 เลิกงาน
1929 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 16:43:23 เลิกงาน
1930 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 16:41:49 เลิกงาน
1931 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 / 4 / 2563 16:37:22 เลิกงาน
1932 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 16:35:59 เลิกงาน
1933 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 9 / 4 / 2563 16:35:39 เลิกงาน
1934 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / 4 / 2563 16:34:52 เลิกงาน
1935 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / 4 / 2563 16:33:36 เลิกงาน
1936 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 16:33:04 เลิกงาน
1937 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 16:30:14 เลิกงาน
1938 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 08:19:51 เริ่มงาน
1939 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 08:16:59 เริ่มงาน
1940 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 08:11:45 เริ่มงาน
1941 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 08:03:29 เริ่มงาน
1942 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 08:02:49 เริ่มงาน
1943 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 9 / 4 / 2563 08:01:16 เริ่มงาน
1944 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 08:01:08 เริ่มงาน
1945 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 08:00:38 เริ่มงาน
1946 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 07:56:50 เริ่มงาน
1947 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 07:55:46 เริ่มงาน
1948 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / 4 / 2563 07:54:48 เริ่มงาน
1949 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 07:51:23 เริ่มงาน
1950 นางวาริน  นะริน กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 07:50:54 เริ่มงาน
1951 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 07:47:40 เริ่มงาน
1952 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 07:46:42 เริ่มงาน
1953 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 07:43:00 เริ่มงาน
1954 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 07:41:55 เริ่มงาน
1955 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 07:41:28 เริ่มงาน
1956 นางดารารัตน์  นิคม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 07:39:54 เริ่มงาน
1957 นายภิญโญ  บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน 9 / 4 / 2563 07:39:30 เริ่มงาน
1958 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 07:30:51 เริ่มงาน
1959 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 07:28:12 เริ่มงาน
1960 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 07:24:32 เริ่มงาน
1961 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 07:23:22 เริ่มงาน
1962 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 07:22:33 เริ่มงาน
1963 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 07:22:29 เริ่มงาน
1964 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 9 / 4 / 2563 07:20:30 เริ่มงาน
1965 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / 4 / 2563 07:19:37 เริ่มงาน
1966 นางสาวนิสา  จันนา กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 07:17:16 เริ่มงาน
1967 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 9 / 4 / 2563 07:13:21 เริ่มงาน
1968 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 / 4 / 2563 07:12:25 เริ่มงาน
1969 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 07:09:10 เริ่มงาน
1970 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 9 / 4 / 2563 07:08:05 เริ่มงาน
1971 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 9 / 4 / 2563 06:43:57 เริ่มงาน
1972 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 4 / 2563 18:43:34 เลิกงาน
1973 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 17:46:04 เลิกงาน
1974 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 17:31:41 เลิกงาน
1975 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 17:31:04 เลิกงาน
1976 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 17:20:21 เลิกงาน
1977 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 8 / 4 / 2563 17:19:35 เลิกงาน
1978 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 17:13:06 เลิกงาน
1979 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 4 / 2563 17:12:34 เลิกงาน
1980 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 17:11:02 เลิกงาน
1981 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 17:05:59 เลิกงาน
1982 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 4 / 2563 17:04:29 เลิกงาน
1983 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 17:03:25 เลิกงาน
1984 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 16:58:26 เลิกงาน
1985 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 16:53:43 เลิกงาน
1986 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 16:53:11 เลิกงาน
1987 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 16:53:02 เลิกงาน
1988 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 16:52:23 เลิกงาน
1989 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 8 / 4 / 2563 16:49:29 เลิกงาน
1990 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 16:48:44 เลิกงาน
1991 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 16:45:10 เลิกงาน
1992 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 4 / 2563 16:44:40 เลิกงาน
1993 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 4 / 2563 16:44:10 เลิกงาน
1994 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 16:44:02 เลิกงาน
1995 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 16:42:49 เลิกงาน
1996 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 16:41:53 เลิกงาน
1997 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 16:40:49 เลิกงาน
1998 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 16:39:51 เลิกงาน
1999 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 4 / 2563 16:39:18 เลิกงาน
2000 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 8 / 4 / 2563 16:35:59 เลิกงาน
2001 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 4 / 2563 16:33:36 เลิกงาน
2002 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 8 / 4 / 2563 16:32:37 เลิกงาน
2003 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 08:30:05 เริ่มงาน
2004 นางสาวกิตยา  พึ่งพุ่มแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 08:13:56 เริ่มงาน
2005 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 08:08:50 เริ่มงาน
2006 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 4 / 2563 08:08:42 เริ่มงาน
2007 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 08:08:32 เริ่มงาน
2008 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 08:04:52 เริ่มงาน
2009 นางสมปอง  ราษี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 08:01:39 เริ่มงาน
2010 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 4 / 2563 07:58:55 เริ่มงาน
2011 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 07:58:22 เริ่มงาน
2012 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 07:56:30 เริ่มงาน
2013 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 4 / 2563 07:51:52 เริ่มงาน
2014 นางฉลอง  หลำพรม กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 07:50:01 เริ่มงาน
2015 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 07:49:54 เริ่มงาน
2016 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 07:48:41 เริ่มงาน
2017 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 07:47:23 เริ่มงาน
2018 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 07:46:37 เริ่มงาน
2019 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 4 / 2563 07:40:27 เริ่มงาน
2020 นางสาวทวีรัตน์  มาลัยหวล กลุ่มอำนวยการ 8 / 4 / 2563 07:39:40 เริ่มงาน
2021 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 07:39:36 เริ่มงาน
2022 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 8 / 4 / 2563 07:35:58 เริ่มงาน
2023 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 07:29:37 เริ่มงาน
2024 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 8 / 4 / 2563 07:29:35 เริ่มงาน
2025 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 07:28:36 เริ่มงาน
2026 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 8 / 4 / 2563 07:26:31 เริ่มงาน
2027 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 8 / 4 / 2563 07:25:19 เริ่มงาน
2028 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 8 / 4 / 2563 07:20:01 เริ่มงาน
2029 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / 4 / 2563 07:10:06 เริ่มงาน
2030 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 8 / 4 / 2563 07:03:10 เริ่มงาน
2031 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / 4 / 2563 07:01:09 เริ่มงาน
2032 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 18:24:58 เลิกงาน
2033 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 17:54:48 เลิกงาน
2034 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 17:22:02 เลิกงาน
2035 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 17:16:30 เลิกงาน
2036 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 17:12:23 เลิกงาน
2037 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 17:04:06 เลิกงาน
2038 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 17:02:07 เลิกงาน
2039 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 16:57:50 เลิกงาน
2040 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 16:57:41 เลิกงาน
2041 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 4 / 2563 16:57:23 เลิกงาน
2042 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 16:56:13 เลิกงาน
2043 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 16:56:02 เลิกงาน
2044 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 16:54:20 เลิกงาน
2045 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 16:54:00 เลิกงาน
2046 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 16:53:45 เลิกงาน
2047 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 16:53:07 เลิกงาน
2048 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 16:53:05 เลิกงาน
2049 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 16:53:03 เลิกงาน
2050 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 16:51:16 เลิกงาน
2051 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 16:48:25 เลิกงาน
2052 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 16:47:03 เลิกงาน
2053 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 16:46:25 เลิกงาน
2054 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 16:46:22 เลิกงาน
2055 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 16:44:50 เลิกงาน
2056 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 16:44:33 เลิกงาน
2057 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 16:44:11 เลิกงาน
2058 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 16:43:51 เลิกงาน
2059 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 16:43:22 เลิกงาน
2060 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 16:42:57 เลิกงาน
2061 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 16:42:52 เลิกงาน
2062 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 16:42:39 เลิกงาน
2063 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 16:40:21 เลิกงาน
2064 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 4 / 2563 16:40:20 เลิกงาน
2065 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 16:38:17 เลิกงาน
2066 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 16:37:48 เลิกงาน
2067 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 16:37:37 เลิกงาน
2068 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 16:37:26 เลิกงาน
2069 นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 09:56:53 เริ่มงาน
2070 นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 08:41:00 เริ่มงาน
2071 นายสุธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 08:34:24 เริ่มงาน
2072 นางสาวรัตติภรณ์  เขียวบุตร กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 08:23:35 เริ่มงาน
2073 นางพัชรินทร์  กมลรัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 08:05:42 เริ่มงาน
2074 นางประภัสสร  เถาพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 08:04:08 เริ่มงาน
2075 นายอนันต์ชัย  เมฆพัฒน์ กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 08:03:53 เริ่มงาน
2076 นางสาวบุญยืน  กันจิตร กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 08:02:06 เริ่มงาน
2077 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 08:01:29 เริ่มงาน
2078 นางสาวนิชานันท์  ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 07:59:41 เริ่มงาน
2079 นายปิยพจน์  อ้นปาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 07:58:43 เริ่มงาน
2080 นางวัลยา พกามาศ  ชำนิ กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 07:58:12 เริ่มงาน
2081 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 07:53:31 เริ่มงาน
2082 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 4 / 2563 07:53:22 เริ่มงาน
2083 นางจันทร์แดง  ทับศูนย์ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 07:50:54 เริ่มงาน
2084 นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 07:50:22 เริ่มงาน
2085 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 7 / 4 / 2563 07:50:20 เริ่มงาน
2086 นางอภิญญา  ศิลปชัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 07:49:45 เริ่มงาน
2087 นางสาวชนิตสิรี  ธิบดี กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 07:43:49 เริ่มงาน
2088 นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 07:39:46 เริ่มงาน
2089 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 07:37:38 เริ่มงาน
2090 นางทัศยา  แพงโตนด กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 7 / 4 / 2563 07:36:17 เริ่มงาน
2091 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 07:35:38 เริ่มงาน
2092 นางสาวเยาวรัตน์  ชื่นพุก กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 07:35:24 เริ่มงาน
2093 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 07:34:54 เริ่มงาน
2094 นางเสาวลพ  เดาวเรส กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 07:31:05 เริ่มงาน
2095 นางสาวจุฑามาศ  สอนโต กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 07:30:03 เริ่มงาน
2096 นายไชยยศ  ทองปากน้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 07:28:23 เริ่มงาน
2097 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 07:27:28 เริ่มงาน
2098 นางสิรธญา  แก้วเนย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 07:27:19 เริ่มงาน
2099 นางสาวฐิติรัตน์  ชัยรังษี กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / 4 / 2563 07:18:50 เริ่มงาน
2100 นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ำคง กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 07:15:46 เริ่มงาน
2101 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 / 4 / 2563 07:15:05 เริ่มงาน
2102 นางสาวฐานิกา  สุขเรือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 07:14:07 เริ่มงาน
2103 นางสาววีณา  แสนโกศิก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 7 / 4 / 2563 07:05:25 เริ่มงาน
2104 นางสาวสุกัญญา  ธูปหอม กลุ่มอำนวยการ 7 / 4 / 2563 07:03:29 เริ่มงาน
2105 นางรจนา  พ่วงพี กลุ่มนโยบายและแผน 7 / 4 / 2563 06:59:07 เริ่มงาน
2106 นางเบ็ญจา  พรหม กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 4 / 4 / 2563 15:19:02 เริ่มงาน
2107 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 / 4 / 2563 17:24:52 เลิกงาน
2108 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 3 / 4 / 2563 16:32:45 เลิกงาน
2109 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 / 4 / 2563 16:32:19 เลิกงาน
2110 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 3 / 4 / 2563 07:57:35 เริ่มงาน
2111 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 / 4 / 2563 07:32:26 เริ่มงาน
2112 นางสาวกมลวรรณ  แพงโตนด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 / 4 / 2563 07:02:31 เริ่มงาน
2113 นางสาวศิริรัตน์  เหมมูล กลุ่มนโยบายและแผน 2 / 4 / 2563 21:49:51 เลิกงาน
2114 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 2 / 4 / 2563 17:26:26 เลิกงาน
2115 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 2 / 4 / 2563 17:06:59 เลิกงาน
2116 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 2 / 4 / 2563 17:01:52 เลิกงาน
2117 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 / 4 / 2563 17:00:10 เลิกงาน
2118 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 2 / 4 / 2563 16:48:12 เลิกงาน
2119 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 2 / 4 / 2563 16:47:41 เลิกงาน
2120 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 2 / 4 / 2563 16:45:20 เลิกงาน
2121 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 / 4 / 2563 16:42:00 เลิกงาน
2122 นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 / 4 / 2563 08:12:43 เริ่มงาน
2123 นางยุพิน  พงษ์ปรีชา กลุ่มอำนวยการ 2 / 4 / 2563 08:08:58 เริ่มงาน
2124 นางณิชาภัทร  ภู่ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 / 4 / 2563 08:03:41 เริ่มงาน
2125 นายไกรสร  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 2 / 4 / 2563 07:59:27 เริ่มงาน
2126 นางศรัญญารัตน์  พรมลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 2 / 4 / 2563 07:51:33 เริ่มงาน
2127 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 2 / 4 / 2563 07:39:58 เริ่มงาน
2128 นายนิเวศน์  ทองท้วม กลุ่มอำนวยการ 2 / 4 / 2563 07:33:54 เริ่มงาน
2129 นางณัฐพัชร์   ด่านจิระมนตรี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 2 / 4 / 2563 07:22:54 เริ่มงาน
2130 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 1 / 4 / 2563 17:00:47 เลิกงาน
2131 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 4 / 2563 17:00:21 เลิกงาน
2132 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 / 4 / 2563 07:55:31 เริ่มงาน
2133 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 1 / 4 / 2563 07:46:13 เริ่มงาน
2134 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 31 / 3 / 2563 16:36:28 เลิกงาน
2135 นางพรพนา  สุขอ่ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 31 / 3 / 2563 07:32:40 เริ่มงาน
2136 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 3 / 2563 16:37:06 เลิกงาน
2137 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 3 / 2563 16:31:41 เริ่มงาน
2138 นางพรพสุนิต  กระการดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 / 3 / 2563 07:52:52 เริ่มงาน